ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระพรหมวชิราธิบดี พระราชสุรวาที พระราชวัชรสารบัณฑิต พระเมธีวรญาณ พระสิทธินิติธาดา พระสรภาณกวี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร