ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระครูธรรมสารโกศล พระราชมงคลญาณ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

รูปภาพ