ข่าวสารกรมการศาสนา

img
กลับ

พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดราชสิทธาราม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษาพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายโอสธี ราษฎร์เรือง ผู้กำนวยการกองศาสนพิธี เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระราชพุทธวชิราคม ณ วัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร