ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 2 เม.ย. 67 19 views

  วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีพระพรหมวชิรเวที เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม องค์กรเครือข่าย ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พร้อมทั้งประทานคำแปลว่า นางแก้ว อันหมายถึง หญิงผู้ประเสริฐ และมีพระนามที่ข้าราชบริพาร เรียกทั่วไปว่า ทูลกระหม่อมน้อย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตามรอยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติ ทรงเป็นมิ่งขวัญและที่เคารพเทิดทูนของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานด้านศาสนา ให้คนไทยนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในส่วนกลาง ได้ร่วมกับวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ทั้งนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา สาธารณประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายเป็นพระราชกุศล ในส่วนของภูมิภาค ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัด จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล ได้แก่ การเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก พิธีตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนามาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา แล้วนำมาประพฤติปฏิบัติ ให้เกิดความสามัคคีปรองดอง สมานฉันท์ ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและวิถีปฏิบัตินำสู่ความสมดุลอันส่งผลให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

 • 27 มี.ค. 67 25 views

  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๒๖ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยกร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา ผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา และผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖ หัวข้อ ได้แก่ ๑. “จารจารึก บันทึกสยาม” เป็นชุดเอกสารโบราณที่บันทึกอยู่ในรูปของศิลาจารึก ๒. “แผนภูมิของแผ่นดิน” จัดแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทย และตราประจำจังหวัด ๓. “นิติสารเมื่อเพรงกาล เล่าขานประวัติศาสตร์ไทย” นำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ๔. “เมื่อแรกมีการพิมพ์” จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก ๆ ในสังคมไทยที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณ มาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก เช่น หนังสือจดหมายเหตุ ๕. “ต้นร่างสร้างเมือง เรืองรองศิลปกรรม” จัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามรูปแบบตะวันตก ๖. “ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง” ย้อนระลึกถึงวันวานกับของสะสมในความทรงจำ ที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การเขียนจดหมาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

 • 27 มี.ค. 67 20 views

  ภาพกิจกรรมวันที่ ๓ ของการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้เชิญวิทยากร มาบรรยายให้ความรู้และนำนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นมัคคุเทศก์ โดยได้รับเมตตาจาก พระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับมัคคุเทศก์” และในช่วงบ่าย การบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ หัวข้อ "เทคนิคการวางแผน การแก้ไขปัญหาในการนำเที่ยว และการออกแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์" โดยมีนักเรียนจากศพอ.วัดประยุรวงศาวาส ศพอ.วัดนาคปรก และศพอ.วัดอนงคาราม เข้ารับการอบรม ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมดำเนินกิจกรรม

 • 27 มี.ค. 67 17 views

  วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร “ทักษะในการสร้างผมสัมฤทธิ์ของงานบนฐานของคุณธรรมจริยธรรม” โดยมี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 27 มี.ค. 67 17 views

  วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. พระธรรมวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ ววรมหาวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายศรีธรรม ราชแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช​​เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส​ ในพิธีตักบาตรกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สนับสนุนโดย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้ นายพจนาถ ปปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการ​กองศาสนูปถัมภ์​ นางฉวีวรรณ วงค์ศรี​ ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสงเคราะห์และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา นายบุณยเกียรติ เกียรติบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา​ ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี​ ณ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • 26 มี.ค. 67 0 views

  วันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระราชวิสุทธิกวี​ เจ้าคณะภาค​ ๑๖ (ธรรมยุต)​ เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายสมชาย​ ​ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช​​เป็นประธานพิธี ฝ่ายฆราวาส​ ในพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ​ ๖ รอบ​ ๗๒ พรรษา​ ๒๘ กรกฎาคม​ ๒๕๖๗ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย โดยมีนางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เเป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้​ มีเด็กและเยาวชน เเข้าร่วมโครงการ จำนวน​ ๖๐ คน ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนามอบหมายให้ นายพจนาถ ปปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการ​กองศาสนูปถัมภ์​ นางฉวีวรรณ วงค์ศรี​ ผู้อำนวยการกลุ่มศาสนสงเคราะห์ และส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา นายบุณยเกียรติ เกียรติบรรจง ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ผู้บริหารหน่วยงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา​ ผู้ปกครองและพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี​ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๙ คน ณ วัดมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ. นครศรีธรรมราช

 • 26 มี.ค. 67 19 views

  ภาพกิจกรรมวันที่ ๒ ของการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเมพมหานคร วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้เชิญวิทยากรผู้มากประสบการณ์ มาบรรยายให้ความรู้และนำนักเรียนทำกิจกรรมเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนการเป็นมัคคุเทศก์ โดยมีนักเรียนจากศพอ.วัดประยุรวงศาวาส ศพอ.วัดนาคปรก และศพอ.วัดอนงคาราม เข้ารับการอบรม ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาร่วมดำเนินกิจกรรม

 • 25 มี.ค. 67 19 views

  วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูพิพิธธรรมภาณ เจ้าคณะ ๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อย ภายใต้โครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา โดยคณะครูนำนักเรียนจากศพอ.วัดประยุรวงศาวาส ศพอ.วัดนาคปรก และศพอ.วัดอนงคาราม เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วม

 • 22 มี.ค. 67 21 views

  วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีรับมอบผลงานศิลปะ ชื่อ วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ Vision of Dharma ๒๐๒๓) ของ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยมีนายจีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการ รมว.วัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางสาวฐิติมา สุภภัค ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (ผู้แทนอธิบดีกรมการศาสนา) นายสุพจน์ ธีรเกาศัลย์ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย พร้อมด้วย ศิลปินแห่งชาติสาขาต่างๆ ได้แก่ นางสาววนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ นายเดชา วราชุน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) นายปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) นายชาตรี ลดาลลิตสกุล ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) นายสิงห์คม บริสุทธิ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นายวินัย พันธุรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) นางสุดา ชื่นบาน ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) พร้อมทั้งข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนร่วมในพิธี ณ โถง ชั้น ๑ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ผลงาน วิถีแห่งธรรม ๒๕๖๖ (Vision of Dharma 2023) ประติมากรรมสื่อผสมต้นแบบองค์ความรู้ร่วมสมัย ติดตั้งจัดแสดง ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอศิลป์แห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม (ติดถนนเทียมร่วมมิตร) จะเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของงานศิลปะร่วมสมัยที่ช่วยขับเคลื่อนพลัง Soft Power ด้วยมิติทางศิลปวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างแพร่หลายต่อไป

 • 22 มี.ค. 67 6 views

  วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภัทร กิจเวช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมและกรมการศาสนา เข้าร่วม ณ ศาลาแทงหยวก กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทุกวันศุกร์ เพื่อปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี

 • 21 มี.ค. 67 34 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวชิรมุนี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานสงฆ์ ทั้งนี้อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรม เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส และถวายบรรยายบทบาทหน้าที่กรมการศาสนา ในการประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รุ่นที่ ๒ จากนั้น นายประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรม ถวายบรรยาย เรื่องขอปฏิบัติการเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ศาลาการเปรียญ วัดเวฬุวนาราม(ไผ่เขียว) เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

 • 20 มี.ค. 67 20 views

  วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทวเวศร์