ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 17 ส.ค. 66 8 views

  วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกับ นายฤกษ์ฤทธิ์ ตีระวนิช ผู้อำนาวยการฝ่ายศิลผ์ และ นางกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ขึ้นเวทีกล่าวถึงภาพรวมการขับเคลื่อนและก้าวหน้าของการดำเนินการการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติดังกล่าว และความก้าวหน้าในการสร้างสรรค์งานของศิลปินพื้นที่จัดการแสดง กิจกรรมระหว่างจัดแสดง Povilions / Collateral Events ความร่วมมือของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน ณ The Jim Thompson Art Center

 • 17 ส.ค. 66 8 views

  ศน. ชวน “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ร่วมเข้าวัดทำบุญในวันพระ วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร นายอภินันท์ ธรรมเสนา ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารสังคมและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรมการศาสนา สำนักงานเขตตลิ่งชัน สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ประธานชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม กรมการศาสนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต้นแบบในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน ณ วัดบำเพ็ญเหนือ และจะจัดกิจกรรมในส่วนกลางเพื่อเป็นการนำร่อง อีกจำนวน 9 วัด โดยเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม วันนี้เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องในส่วนกลางคือ วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนในการพาครอบครัวมาร่วมเข้าวัด ทั้ง ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก หิ้วตะกร้าใส่ดอกไม้ ธูปเทียน ถวายภัตตาหารด้วยอาหารเมนูสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรค และเมื่อเติมบุญกันจนอิ่มบุญแล้วก็ไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชน อาทิ ขนมครก ขนมทองม้วน ผลไม้ ชาวบ้านในชุมชนละแวกใกล้เคียงวัดนำมาจัดจำหน่าย เกิดกระแสเงินหมุนเวียน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เป็นรายได้เสริมในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

 • 16 ส.ค. 66 7 views

  วธ. ลงนาม MOU 4 องค์กร พร้อมเปิดตัวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” ส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ลดปัญหาพระสงฆ์อาพาธโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราช ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ในกิจกรรมแถลงข่าวหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พลอากาศโท นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และ นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้จรดปากกาลงนาม ท่ามกลางสักขีพยานทุกฝ่าย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า “ปัจจุบันพระสงฆ์ในประเทศไทยอาพาธจำนวนมาก เนื่องจากประสบปัญหาสุขภาวะด้านโภชนาการ ก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง (NCDs) โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง และโรคอันเป็นสาเหตุที่อาจจะเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมหิตลาธิเบศร แพทยสภา และกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จึงได้บูรณาการความร่วมมือในด้านการป้องกัน โดยจัดทำหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ 96 เมนู เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวาระโอกาสฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพพระภิกษุและสามเณร สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย 1. การจัดให้มีการประชุมหารือ การประสานงาน และให้ความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมด้านแพทย์อาสาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร 2. สนับสนุนองค์ความรู้ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร และ 3.การเผยแพร่องค์ความรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพพระสงฆ์และสามเณร ตลอดจนการใช้ช่องทางการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับทราบและเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โดยมีเป้าหมายให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพตนเอง นำไปสู่การปรับเปลี่ยนและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวต่อไปว่า “นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และภาคีเครือข่าย ได้จัดทำหนังสืออาหารสุขภาพพระสงฆ์ “บุญแห่งทาน อาหารแห่งศรัทธา” ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ E-book เผยแพร่แก่ผู้ประกอบอาหาร พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ และประชาชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยจะดำเนินการเผยแพร่และแจกจ่ายหนังสือดังกล่าวไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลแก่ประชาชน แม่ครัว ผู้ประกอบอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-book ได้ที่ www.dra.go.th” ภายหลังพิธีลงนาม ประธานในพิธีและคณะผู้ลงนาม ได้รับฟังบรรยายการประกอบอาหารสุขภาพโดย เชฟพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ จากสมาคมเชฟประเทศไทย พร้อมร่วมสาธิตการประกอบอาหารสุขภาพ 5 เมนู ประกอบด้วย 1.ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ธัญพืช โดยเชฟพงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ 2.ยำถั่วพู โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 3.แกงส้มผักรวม โดยอธิบดีกรมการศาสนา 4.ปลานึ่งแจ่ว โดยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ 5.เต้าหู้พะโล้ โดยผู้แทนแพทยสภา จากนั้นร่วมถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารเมนูสุขภาพ และเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจากภาคีเครือข่าย

 • 14 ส.ค. 66 8 views

  วันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภทฺทโก) เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส ในพิธีเจริญนวัคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ พระอุโบสถ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 • 14 ส.ค. 66 14 views

  มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) และทรงร่วมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๖” ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๒ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นประธานเปิดตัวหนังสือ “แนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔” (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) และทรงร่วมเสวนาวิชาการ “การส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๖” ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ ผู้ประกอบการด้านผ้าไทย นักออกแบบ และนิสิต นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จ สำหรับหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย เล่มที่ ๔ (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารด้วยพระองค์เอง มีเนื้อหาว่าด้วยแนวคิด “ความงดงามแห่งความหลากหลาย : Beauties in Diversity” โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ที่มีวัฒนธรรมและเทคนิคการสร้างสรรค์ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งวัฒนธรรมย่อยทั้งหลายนี้คือต้นทุนทางภูมิปัญญาที่สามารถนำไปใช้เป็นแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้กับการสร้างสรรค์ผืนผ้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ นิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย (Thai Textiles Trend Book Autumn/Winter 2023-2024) จัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ คิว สเตเดียม ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

 • 11 ส.ค. 66 8 views

  วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานโครงการมหากรรมศาสนิกสัมพันธ์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 7 views

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ,พระธรรมวชิรเมธาจารย์ ,พระสิริปัญญาญามุนี ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 5 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระพรหมวชิราธิบดี พระราชสุรวาที พระราชวัชรสารบัณฑิต พระเมธีวรญาณ พระสิทธินิติธาดา พระสรภาณกวี ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 3 views

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระครูธรรมสารโกศล พระราชมงคลญาณ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 5 views

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระศรีปริยัติบัณฑิต พระศรีวัชรมุนี พระปริยัติสุธี พระพิศาลกิจจาภรณ์ ณ วัดชนะสงคราม กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 4 views

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระมหาพลประชา จิตตปญโญ พระราชพิศาลมุนี พระมงคลปริยัติสุธี ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

 • 11 ส.ค. 66 3 views

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพุ่มเทียนเนื่องในพระราชพิธีวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลวันเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ในการนี้ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ เป็นผู้อัญเชิญไปถวายแด่ พระเทพวิสุทธิเวที ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร