ข่าวสารกรมการศาสนา

 • 19 มี.ค. 67 64 views

  วันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. รัฐบาลจัดพิธีส่งพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ สู่กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม Mr. Tashi Gyalson ประธานคณะมนตรีบริหาร LAHDC  Dr. B. R. Mani  อธิบดีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นิวเดลี  Dr. Baidya Nath Labh รองที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสาญจี Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย  พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา และนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธา และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ืมีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชาในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๕-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมพลังแห่งศรัทธาจากทั่วสารทิศ หล่อหลอมพลังแห่งศรัทธาทำให้มีศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น กัมพูชา  สปป.ลาว  เวียดนาม  เมียนมาร์  รวมทั้งชาวพุทธในประเทศไทยเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ กันอย่างเนืองแน่น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี  และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ยอดผู้เข้ากราบสักการะฯ ทะลุกว่า ๔ ล้านคน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒,๐๘๕,๓๖๐ คน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๑๑,๑๘๙ คน จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๘๑๐,๓๗๔ คน และจังหวัดกระบี่ จำนวน ๗๒๐,๖๖๗ คน รวมทั้งสิ้น  ๔,๑๒๗,๕๙๐ คน รวมพลังศรัทธา สร้างสามัคคีธรรมของศาสนิกชนจนเป็นที่ประจักษ์ในผืนแผ่นดินไทย

 • 18 มี.ค. 67 50 views

  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแถลงข่าวและเสวนา "ธรรมยาตรา พระบรมสารีริกธาตุ มหานทีคงคาลุ่มน้ำโขง ก้าวสู่ศตวรรษแห่งธรรม" พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมี นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม Mr. Nagesh Singh เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รองเลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ ผู้บริหาร และประชาชนเข้าร่วม ณ โซนนิทรรศการ วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ นับเป็นครั้งแรกในไทยที่ศาสนิกชนทั่วโลก ได้ร่วมกันหล่อหลอมพลังแห่งศรัทธา ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานชั่วคราว ณ ประเทศไทย ภายใต้โครงการธรรมยาตราพระบรมสารีริกธาตุจากมหานทีคงคาสู่ลุ่มน้ำโขง เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกสำคัญสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศชาติในภาพรวม และยกระดับประเทศไทยให้เป็นสถานที่สำคัญในการจัดเทศกาลงานในมิติทางศาสนาที่สำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยพลังแห่งศรัทธาจากทั่วสารทิศ หล่อหลอมพลังแห่งศรัทธาทำให้มีศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวพุทธในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ รวมทั้งชาวพุทธในประเทศไทยเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ กันอย่างเนืองแน่น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ รวมกว่า ๓ ล้านคน ทำให้เกิดพลังศรัทธา สร้างสามัคคีธรรมของศาสนิกชนจนเป็นที่ประจักษ์ในผืนแผ่นดินไทย รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม และทุกหน่วยงาน รู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง

 • 16 มี.ค. 67 52 views

  วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. กรมการศาสนา จัดประกวด “สวดโอ้เอ้วิหารราย” ค้นหาเยาวชนร่วมสืบสานมรดกวัฒนธรรม การประกวดโอ้เอ้วิหารราย รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร

 • 14 มี.ค. 67 56 views

  วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ อุบลราชธานี ถึงท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางปอโลมี ตริปาฐี อุปทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ผู้แทนจากอินเดียได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะลงจากเครื่องบินไปประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญชัยมงคลคาถา ณ ห้องรับรอง ภายในสนามบิน โดยมีพระเทพวชิรากร เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวชิรมงคล ประธานฝ่ายสงฆ์ คณะสงฆ์ฝ่ายไทยและอินเดียเข้าร่วมประกอบพิธี ก่อนจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานยังห้องมั่นคงภายใน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล หรือวัดบางโทง ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. ทางจังหวัดได้จัดขบวนอัญเชิญยิ่งใหญ่ บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕ สายนาเหนือ - พนม ประกอบด้วย ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ และนางรำมโนราห์กว่า ๖๐๐ คน ข้าราชการ และประชาชนกว่าพันคน ร่วมในขบวน และในเวลา ๑๒.๐๐ น. จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคมนี้ การเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ทางจังหวัดกระบี่ ได้เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ออกจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังท่าอากาศยานกระบี่ จากนั้นอัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล ตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดกระบี่ ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตาจากพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชน บริเวณทางเข้าวัด จากนั้นเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะถึงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. และในทุกๆ ช่วงเย็นเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ขึ้นสู่เครื่องบินกองทัพอากาศอินเดีย ออกจากท่าอากาศยานกระบี่ สู่กรุงเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

 • 12 มี.ค. 67 68 views

  วันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา พร้อมด้วยนายพจนาถ ปัญญาศิลป์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นายโอสธี ราชเรือง ผู้อำนวยการกองศาสนพิธี และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดเตรียมความพร้อม พิธีรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ จากพิพิธภัณฑสถานอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

 • 12 มี.ค. 67 63 views

  วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีพระพรหมบัณฑิต ประธานคณะกรรมการ และภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ

 • 10 มี.ค. 67 70 views

  นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย โดยกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สักการบูชา ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และในส่วนภูมิภาค อัญเชิญไปประดิษฐานในส่วนภูมิภาคใน ๓ จังหวัด ให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี และวัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัดกระบี่ นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง (วัดป่าใหญ่) ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยในวันเสาร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๖.๐๐ น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ออกจากหอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นอัญเชิญประดิษฐาน ณ ห้องมั่นคง วัดมหาวนาราม และในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ น. จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ขบวนฉัพพรรณรังสี ขบวนโคมประทีปและโคมดอกบัว ขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ขบวนต้นเทียนพรรษา“อุบลฮุ่งเฮืองเมืองธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” ขบวนธงอีสานอุบลราชธานี “พุทธศิลป์แห่งศรัทธา” ขบวน “งามภูษาผ้ากาบบัวอุบล” ขบวน “เสน่ห์น่ายลพุทธศาสนิกชน ๔ ภูมิภาค ขบวน “เสน่ห์ประจำชาติอินเดีย” ขบวน “หลอมรวมเครือข่ายถวายเป็นพุทธบูชา” และขบวน “พลังศรัทธาพุทธศาสนิกชน” ผู้เข้าร่วมขบวนกว่า ๒,๕๐๐ คน โดยเคลื่อนขบวนจากศาลหลักเมือง มายังพระวิหารวัดมหาวนาราม และอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป จากนั้นเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. และในทุกๆ ช่วงเย็นเวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยเชิญชวนประชาชนแต่งกายโทนสีขาว สุภาพ เสื้อมีแขน กระโปรง ผ้าถุง หรือกางเกง ไม่สั้น ไม่รัดรูป กระเป๋าผ้า ถุงพลาสติก (ใส่รองเท้า) ดอกไม้ธูปเทียน (นำกลับบ้านไปบูชาได้) ยาติดตัว(ยารักษาโรคประจำตัว) ยาดม ยาลม ยาหม่อง ร่มสำหรับบังแดดกันฝน เพื่อความสะดวกด้วย

 • 5 มี.ค. 67 77 views

  วันพุธที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ บรรยากาศพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยครั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมให้การต้อนรับและบริการคณะผู้จิตศรัทธาแจกดอกไม้ธูปเทียนและโปสการ์ดที่ระลึกในกิจกรรมดังกล่าวที่เปิดให้เข้ากราบสักการะบูชาเป็นวันแรก

 • 4 มี.ค. 67 77 views

  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธี โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา โดยจัดเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ ข้าราชการ จิตอาสา ศาสนิกสัมพันธ์ และศาสนิกชน เคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง จากนั้นในวันที่ ๕ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๗ จะเปิดให้ศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ และในทุกๆ ช่วงเย็นเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งจะหยุดพักไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ บนหอคำหลวง แต่สามารถไหว้สักการะ รอบๆ หอคำหลวงได้ และจะปิดการเข้าสักการะในเวลา ๒๑.๐๐ น. นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการ “การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อหลอมรวมพลังศรัทธาของศาสนิกชนชาวไทยทั่วโลก ซึ่งถูกรังสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนา บริเวณอาคารนิทรรศการ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยแบ่งเป็นส่วนการจัดแสดงนิทรรศการความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ การค้นพบพระบรมสารีริกธาตุ ณ เมืองปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ บรมบรรพต วัดสระเกศ และข้อมูลเกี่ยวกับพระธาตุที่นำมาจัดแสดงในประเทศไทยอีกด้วย

 • 4 มี.ค. 67 73 views

  วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ประดิษฐานชั่วคราว ณ จ. เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา คณะสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สักการบูชา จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญ โดยจัดเป็นขบวนเครื่องสักการะล้านนา ขบวนช่างฟ้อนพื้นเมือง ขบวนธงชาติไทย ธงชาติอินเดีย ธงธรรมจักร ธงฉัพพรรณรังสี ขบวนรถบุษบกประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขบวนเฉลิมพระเกียรติฯ มีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธี เคลื่อนขบวนจากบริเวณประตูช้างค้ำมายังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง จากนั้นเข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเวียนเทียนสักการบูชา พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมรับเสด็จขบวนอัญเชิญดังกล่าว ต่างปิติตื้นตันใจที่ได้ใกล้สักการะบูชาอย่างใกล้ชิดนับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อตนเองและครอบครัว

 • 4 มี.ค. 67 63 views

  วันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประเสริฐ เล็กสรรเสริญ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น ๒ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

 • 4 มี.ค. 67 66 views

  วธ.แถลงเปิดตัวแอนโธเนีย “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” และเพลงสงกรานต์ ภาษาต่างประเทศ ให้ชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วม พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสงกรานต์ทั่วประเทศ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัวนางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ ในโอกาสที่ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ เจ้าของและผู้จัดการวงดนตรีสุนทราภรณ์ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนางนฤมล เลี้ยงรักษา รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา เข้าร่วมด้วย ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ภายหลังช่วงแถลงข่าวประธานได้มอบจักรและตรีศูล สัญลักษณ์ของนางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ ๑ มิสยูนิเวิร์ส ๒๐๒๓ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗” ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรม ชุด “ตำนานนางสงกรานต์” โดยแอนโทเนีย โพซิ้ว และการแสดงบทเพลง “เริงสงกรานต์” ฉบับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยคณะนักร้องคลื่นลูกใหม่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ จากนั้น เป็นการแสดงบทเพลง “สงกรานต์” (เพลงแต่งใหม่โดย รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ) ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ และการแสดงขับร้องบทเพลงเริงสงกรานต์ ฉบับภาษาจีน โดย ส.ว.ประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ร่วมกับคณะเม้ง ป.ปลา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป การสาธิตการจัดประเพณีสงกรานต์ จากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดภูเก็ต อีกด้วย