รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา  ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมศึกษาอบรม และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ม นับเป็นวิธีการในรูปแบบประเพณีไทยอย่างหนึ่งได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบทบาทในการส่งเสริมเกื้อหนุนวัดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ศีลธรรมให้เป็นคนดีที่สังคมพึงประสงค์ โดยการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมศาสนา มีมติมหาเถรสมาคม ระเบียบ และประกาศกรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง คือ

) มติมหาเถรสมาคม เรื่องการขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมศาสนา

) มติมหาเถรสมาคม เรื่องรายงานผลการการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ของนักศึกษาที่สอบได้บันทึกลงในหลักฐานการศึกษา

) ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

) ประกาศกรมการศาสนา ว่าด้วยหลักสูตรของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.. ๒๕๕๐