Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ศพอ.

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของชุมชน  ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา  ซึ่งนับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  เป็นแหล่งเรียนรู้ศีลธรรมศึกษาอบรม และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาแต่แรกเริ่ม นับเป็นวิธีการในรูปแบบประเพณีไทยอย่างหนึ่งได้รักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงอยู่ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของชุมชน มีบทบาทในการส่งเสริมเกื้อหนุนวัดให้มีการจัดการเรียนการสอนให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนเรียนรู้ศีลธรรมให้เป็นคนดีที่สังคมพึงประสงค์ โดยการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมศาสนา มีมติมหาเถรสมาคม ระเบียบ และประกาศกรมการศาสนาที่เกี่ยวข้อง คือ

) มติมหาเถรสมาคม เรื่องการขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมศาสนา

) มติมหาเถรสมาคม เรื่องรายงานผลการการสอบธรรมศึกษาชั้นตรีโทเอก ของนักศึกษาที่สอบได้บันทึกลงในหลักฐานการศึกษา

) ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

) ประกาศกรมการศาสนา ว่าด้วยหลักสูตรของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.. ๒๕๕๐