The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

การบริหารจัดการ ศพอ.

                   เนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นงานของการอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะภาคคณะสงฆ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้มีความเมตตาจัดให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้มีการอบรมแก่เยาวชน และประชาชน ที่เข้าวัดศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข ภาคคณะสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                   มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมการศาสนา
ทำให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปัจจุบันได้ขยายไปยังทุกชุมชนอย่างรวดเร็วด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์ ผู้เป็นแกนนำในการบริหารจัดการศูนย์ฯในรูปแบบของ ศูนย์หน ศูนย์ภาค และศูนย์จังหวัด  โดยทำหน้าที่เป็นประธาน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตรับผิดชอบให้สามารถดำเนินการไปได้ ด้วยความเรียบร้อย
                   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น/ชุมชน เพราะได้รับความเมตตาจากภาคคณะสงฆ์ ในการดูแล และให้ความอุปถัมภ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โดยมีในระดับ ศูนย์หน ศูนย์ภาค และศูนย์จังหวัด ดังนี้