The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

                   เนื่องจากการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นงานของการอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะภาคคณะสงฆ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้มีความเมตตาจัดให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ได้มีการอบรมแก่เยาวชน และประชาชน ที่เข้าวัดศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดำรงตนอยู่ในสังคมด้วยความสงบสุข ภาคคณะสงฆ์จึงมีบทบาทสำคัญที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งในความสำเร็จของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                   มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การขยายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของกรมการศาสนา
ทำให้ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในปัจจุบันได้ขยายไปยังทุกชุมชนอย่างรวดเร็วด้วยความเมตตาของคณะสงฆ์ ผู้เป็นแกนนำในการบริหารจัดการศูนย์ฯในรูปแบบของ ศูนย์หน ศูนย์ภาค และศูนย์จังหวัด  โดยทำหน้าที่เป็นประธาน ให้คำปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตรับผิดชอบให้สามารถดำเนินการไปได้ ด้วยความเรียบร้อย
                   ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ตอบรับของประชาชนในท้องถิ่น/ชุมชน เพราะได้รับความเมตตาจากภาคคณะสงฆ์ ในการดูแล และให้ความอุปถัมภ์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  โดยมีในระดับ ศูนย์หน ศูนย์ภาค และศูนย์จังหวัด ดังนี้