รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

-  ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐(ฉบับที่๒)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบ ศพอ. ๑ (ส่วนกลาง)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบ ศพอ. ๑ (ส่วนภูมิภาค)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง แผนที่ขอจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง ใบประกาศการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง ใบสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๑
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๒
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๓ (สำหรับ ศพอ.)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงานผลการดำเนินงาน (เจ้าคณะจังหวัด)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  มฐ. ๑
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  มฐ. ๒
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  หนังสือแจ้งจังหวัด พิจารณา ศพอ. ต้นแบบ
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบประเมินของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบพิจารณา ศพอ. ต้นแบบ
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]


เอกสารเกี่ยวกับโครงการฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือแจ้งจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องเชิญผู้บริหารศูนย์ฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๑  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๒  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. หนังสือแจ้งจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องเชิญจังหวัดเข้าร่วมฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๑  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๒  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. หนังสือแจ้งจังหวัด (ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ) เรื่องเชิญเข้าร่วมฯ,งบประมาณฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔ จังหวัดนครนายก
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๔. หนังสือแจ้งวัฒนธรรมจังหวัด (ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ) เรื่องขอให้เป็นสถานที่ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๕. หนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัด ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๖. หนังสือแจ้งเจ้าอาวาสวัด ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๗. โครงการและกำหนดการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๘. คู่มือการจัดประชุมฯ (จังหวัดที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๙. คู่มือการจัดประชุมฯ (ทุกจังหวัด)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๐. คำสั่งกรมการศาสนาฯ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๑. เอกสารลงทะเบียนโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่] 
๑๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๓. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จังหวัดละ 3 ท่าน)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๔. หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง
       -  หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง ๑
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง ๒
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  แบบตอบรับ
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๕. จัดสรรฯ ศพอ. ต้นแบบ ๒๕๖๐

       -  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน ศพอ.ต้นแบบ ๗๖ จังหวัด
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ จังหวัดที่เป็นสถานที่

          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ ศพอ. ต้นแบบ ๗๖ จังหวัด
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]