Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี ๒๕๖๐

-  ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ พ.ศ. ๒๕๕๐(ฉบับที่๒)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  การจัดชั้นเรียนและหลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวนอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบ ศพอ. ๑ (ส่วนกลาง)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบ ศพอ. ๑ (ส่วนภูมิภาค)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง แผนที่ขอจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง ใบประกาศการจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  ตัวอย่าง ใบสมัครเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๑
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๒
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ. ๓ (สำหรับ ศพอ.)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงานผลการดำเนินงาน (เจ้าคณะจังหวัด)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  มฐ. ๑
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  มฐ. ๒
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  หนังสือแจ้งจังหวัด พิจารณา ศพอ. ต้นแบบ
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบประเมินของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ)
   [
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบพิจารณา ศพอ. ต้นแบบ
   [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]


เอกสารเกี่ยวกับโครงการฯ และสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือแจ้งจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องเชิญผู้บริหารศูนย์ฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๑  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๒  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. หนังสือแจ้งจังหวัด (ทุกจังหวัด) เรื่องเชิญจังหวัดเข้าร่วมฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๑  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๒  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖  [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. หนังสือแจ้งจังหวัด (ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ) เรื่องเชิญเข้าร่วมฯ,งบประมาณฯ
    -  การประชุมครั้งที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๔ จังหวัดนครนายก
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๕ จังหวัดเชียงใหม่
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
    -  การประชุมครั้งที่ ๖ จังหวัดกาฬสินธุ์
       [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๔. หนังสือแจ้งวัฒนธรรมจังหวัด (ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ) เรื่องขอให้เป็นสถานที่ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๕. หนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัด ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๖. หนังสือแจ้งเจ้าอาวาสวัด ที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๗. โครงการและกำหนดการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๘. คู่มือการจัดประชุมฯ (จังหวัดที่เป็นสถานที่จัดโครงการฯ)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๙. คู่มือการจัดประชุมฯ (ทุกจังหวัด)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๐. คำสั่งกรมการศาสนาฯ เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๑. เอกสารลงทะเบียนโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่] 
๑๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ศพอ.ฯ
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๓. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (จังหวัดละ 3 ท่าน)
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๔. หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง
       -  หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง ๑
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือเชิญ ศพอ. ส่วนกลาง ๒
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  แบบตอบรับ
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๑๕. จัดสรรฯ ศพอ. ต้นแบบ ๒๕๖๐

       -  บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุน ศพอ.ต้นแบบ ๗๖ จังหวัด
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ จังหวัดที่เป็นสถานที่

          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
       -  หนังสือแจ้งจัดสรรงบฯ ศพอ. ต้นแบบ ๗๖ จังหวัด
          [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]