The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๑)

โครงการพัฒนาสรรมถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๑)
- ศพอ.โรงเรียนวัดสวนส้ม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                
- ศพอ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี    
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                             
- ศพอ.วัดท่าคอย  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี                 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                      
- ศพอ.วัดทางหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี             
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                   
- ศพอ.วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร            
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่                                                              
- ศพอ.วัดบัณฑูรสิงห์  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.วัดปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม     
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   
 - ศพอ.วัดมรสวบ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 
- ศพอ.สวนแก้วราชบุรี  อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี      
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่