Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

บทสรุปการจัดโครงการ

โครงการพัฒนาสรรมถนะผู้บริหารศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม
- ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๑)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคอีสานตอนล่าง (ครั้งที่ ๒)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคใต้ (ครั้งที่ ๓)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคกลาง (ครั้งที่ ๔)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคเหนือตอนบน (ครั้งที่ ๕)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคอีสานตอนบน (ครั้งที่ ๖)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.ภาคเหนือตอนล่าง (ครั้งที่ ๗)
   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
สรุปรวมทุกบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทั้ง 7 แห่ง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่