Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ศพอ. ต้นแบบ (ครั้งที่ ๕)

ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนบน (ครั้งที่ ๕)
- ศพอ.วัดศรีอุทุมพรคณารักษ์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพระธาตุจอมแจ้ง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสว่างเพชร  อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดหนองแดง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดต๊ำม่อน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ ๑๙๓ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดล้อมแรดในพระบรมราชูปถัมภ์  อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดเจดีย์ขาว อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่