The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ศพอ.ต้นแบบ ภาคอีสานตอนบน (ครั้งที่ ๖)
- ศพอ.วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดอุตสาหะ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโพนทราย อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสุทธาวิลัย อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดป่านาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดนิคมเกษตร อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดศรีอุดมวงศ์ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดอินทรังสฤษฎิ์ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดสุวรรณาราม อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
- ศพอ.วัดโคเขตตาราม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่