The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

แนวทางปฏิบัติ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. แนวปฏิบัติ จัดสรร ศพอ. กทม
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. แนวทาง+แบบรายงานของ ศพอ.กทม.
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. แบบเยี่ยมเยียน
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]

แนวทางปฏิบัติ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. แนวปฏิบัติ การจัดสรรงบ 
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. แผน ศพอ. ๖๐
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. มฐ ๑
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๔. ตัวอย่างแบบรายงานผล มฐ ๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๕. คำชี้แจงเพิ่มสำหรับผู้ไม่ใข้โปรแกรมคำนวณ
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๖. มฐ ๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๑
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๓ ส่วนภูมิภาค
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๔
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๕
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  รายงานผล ภาคคณะสงฆ์ (จังหวัด)
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๗. แบบประเมินของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ (ประเมินใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๘. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ
 [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]

๙. หลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑

 [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]