The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ดาวน์โหลดเอกสาร ปี ๒๕๖๑

แนวทางปฏิบัติ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. แนวปฏิบัติ จัดสรร ศพอ. กทม
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. แนวทาง+แบบรายงานของ ศพอ.กทม.
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. แบบเยี่ยมเยียน
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]

แนวทางปฏิบัติ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. แนวปฏิบัติ การจัดสรรงบ 
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๒. แผน ศพอ. ๖๐
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๓. มฐ ๑
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๔. ตัวอย่างแบบรายงานผล มฐ ๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๕. คำชี้แจงเพิ่มสำหรับผู้ไม่ใข้โปรแกรมคำนวณ
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๖. มฐ ๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๑
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๒
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๓ ส่วนภูมิภาค
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๔
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  แบบรายงาน ศพอ.๕
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
-  รายงานผล ภาคคณะสงฆ์ (จังหวัด)
    [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๗. แบบประเมินของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ (ประเมินใหม่) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]
๘. โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ต้นแบบ
 [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]

๙. หลักสูตรธรรมศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑

 [ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่]