The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

สื่อประชาสัมพันธ์ ศพอ.

                                                              
การส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
(ศพอ.)
โดย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

คลิ๊กที่นี่เพื่อรับชม

คลิ๊กเพื่อรับชม

(เพลง ศพอ.ก่อ
พลัง)


คลิ๊กเพื่อรับชม 
(วิดีทัศน์ ศพอ.4.0)


คลิ๊กเพื่อรับชม 
(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  รวมใจ เทิศไท้ สถาบันพระมหากษัตย์ ปี ๒๕๖๒)
 


คลิ๊กเพื่อรับชม 
(วิดิทัศน์
  รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์  ตอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศพอ.


คลิกเพื่อรับชม 
( Master วีดิทัศน์เปิดโลกสมาธิ บทเรียนทรงคุณค่า 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง )

คลิกเพื่อรับชม
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

คลิกเพื่อรับชม
ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจากบวร.ภายใต้ศพอ.(6 นาที)

คลิกเพื่อรับชม
ชุมชนคุณธรรม พลังขับเคลื่อนจากบวร.ภายใต้ศพอ.(12 นาที)


คลิกเพื่อรับชม
วีดิทัศน์ ศพอ.วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร


คลิกเพื่อรับชม
ศพอ.กับการสร้างสังคมคุณธรรม


คลิกเพื่อรับชม
ศพอ.พลังขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม สร้างเด็กไทย อนาคตชาติที่ยั่งยืน