Buddhist Studies Center

Buddhist Studies Center

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

สื่อประชาสัมพันธ์ (ศพอ.)

คลิ๊กเพื่อรับชม
 (เพลง ศพอ.ก่อ
พลัง)

คลิ๊กเพื่อรับชม 
(
วีดีทัศน์ ศพอ.)

คลิ๊กเพื่อรับชม 
(วิดีทัศน์ ศพอ.4.0)


คลิ๊กเพื่อรับชม 
(ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  รวมใจ เทิศไท้ สถาบันพระมหากษัตย์ ปี ๒๕๖๒)
 

-คลิ๊กเพื่อรับชม  
(วิดิทัศน์ ศูนย์ศึกษาพระพุทธสนาและปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของชุมชน จังหวัดนครปฐม)

-คลิ๊กเพื่อรับชม 
(วิดิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้พระพุทธศาสนา มุ่งพัฒนากายและใจที่สมบูรณ์ วัดเทพประดิษฐ จังหวัดชุมพร )


-คลิ๊กเพื่อรับชม 
(วิดิทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาทุกชาติพันธุ์ วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี ) 


-คลิ๊กเพื่อรับชม 
( วิดิทัศน์ ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมภูมิปัญญาของ เครื่อข่ายในท้องถิ่น วัดจันเสน จังหวัดนครสวรรค์ )


-คลิ๊กเพื่อรับชม 
( วิดิทัศน์
  รายการมหัศจรรย์วัดโพธิ์  ตอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.)