รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในกรุงเทพมหานค enlightened
 
1.แบบคำขอจดทะเบียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในกรุงเทพมหานคร  [คลิกที่นี่]
 
2. แบบ ศพอ.2  (แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา) Download เอกสาร  [คลิกที่นี่]

3. แบบ ศพอ.3  (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)  Download เอกสาร   [คลิกที่นี่]

4. แบบ ศพอ.5  (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
Download เอกสาร [คลิกที่นี่] 

5.แบบฟอร์มแผนพัฒนา ศพอ.Download เอกสาร  [คลิกที่นี่]


 


enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในจังหวัดอื่น enlightened

1.แบบคำขอจดทะเบียนในจังหวัดอื่น แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  [คลิกที่นี่]

2. 
แบบ ศพอ.1 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  [คลิกที่นี่]
 

3.แบบ ศพอ.2 แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก  [คลิกที่นี่]

4.แบบ ศพอ.3 (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)  [คลิกที่นี่] 

5.แบบ ศพอ.4 (แบบสรุปข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)  [คลิกที่นี่]

6.แบบ ศพอ.5 (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)

   [คลิกที่นี่]

7.แบบ มฐ.1 [คลิกที่นี่]

8.แบบ มฐ.2 [คลิกที่นี่]

9.แบบรายงานภาคคณะสงฆ์ [คลิกที่นี่]

10.แบบฟอร์มพัฒนา ศพอ[คลิกที่นี่]

11.ตัวอย่างการรายผลแบบ มฐ.2 [คลิกที่นี่]