The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.ต้นแบบทั่วประเทศ

1.รายชื่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) พ.ศ.๒๕๖๐


2.รายชื่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) พ.ศ.๒๕๖๑


                                     ศพอ.ต้นแบบทั่วประเทศ

 ศพอ.ต้นแบบ ภาคกลาง                                                           ศพอ.ต้นแบบ ภาคอีสานตอนกลาง                                                 


ศพอ.ต้นแบบ ภาคใต้                                                                     


ศพอ.ต้นแบบ ภาคอีสานตอนบน                                                       


ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนล่าง