The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ศพอ.ต้นแบบทั่วประเทศ

enlightened รายชื่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) พ.ศ.๒๕๖๐    [คลิกที่นี่] 
enlightened รายชื่อศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ต้นแบบ) พ.ศ.๒๕๖๑   [คลิกที่นี่]   
 

- ศพอ.ต้นแบบ ภาคกลาง [คลิก]

ศพอ.ต้นแบบ ภาคอีสานตอนกลาง [คลิก]


ศพอ.ต้นแบบ ภาคใต้ [คลิก]

-ศพอ.ต้นแบบ ภาคอีสานตอนบน  [คลิก]


-ศพอ.ต้นแบบ ภาคเหนือตอนล่าง [คลิก]

-ศพอ.ภาคเหนือตอนล่าง [คลิก]