รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์"

พระพรหมบัณฑิต

รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย

ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก


" ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "