The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์"

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

"ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์"