The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์"

พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม

เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส

"ที่ปรึกษาโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์"