The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

ติดต่อเรา

ที่อยู่  : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เลขที่ 10  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 
           ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์  :   02-209-3728
หมายเลขโทรสาร    :   02-2029634