The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

ที่อยู่  : สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา เลขที่ 10  อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น 2 
           ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร 10310

หมายเลขโทรศัพท์  :   02-209-3728
หมายเลขโทรสาร    :   02-2029634