The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพื้นที่ EEC

      กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  ตระหนักดีว่า ในพื้นที่ EEC นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการเติมเต็ม “คุณธรรม”เข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทุกคนในพื้นที่ให้ทำงานด้วยความสุข จึงได้เปิดพื้นที่แห่งคุณธรรมที่เรียกว่า
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ. ขึ้นที่นี่  ซึ่งปัจจุบันเรามีศพอ.ทั่วประเทศมากกว่า ๓,๘๐๐ ศูนย์แล้ว อันจะเป็นการเสริมสร้าง “คนดีสังคมดี”ให้เกิดขึ้น ด้วยพลังบวร. (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นสามผสานที่ลงตัว โดยมี ศพอ.
ทำหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชุน เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาวิชาธรรมศึกษา และวิชาการแขนงต่างๆรวมถึงการฝึกอาชีพ 
      เพื่อพัฒนายกระดับจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาได้ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้สืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น
ความเข้มแข็งของศพอ. ในพื้นที่ EEC ในเขต ๓ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

  ในพื้นที่ EEC หรือ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ในระยะแรกจะเป็นการยกระดับพื้นที่ในเขต ๓ จังหวัดคือชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทราให้กลับมาคึกคักในฐานะหนึ่ง ในศูนย์กลางธุรกิจสำคัญแห่งเอเชีย ซึ่งใน ๓ จังหวัด มีพื้นที่แห่งคุณธรรมที่เรียกว่า ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หรือ ศพอ.เป็นพื้นที่ปลูกฝัง กล่อมเกลายกระดับจิตใจเด็กเยาวชนและประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ได้ใกล้ชิดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ได้สืบสานประเพณีวิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนในชุมชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดทุ่งเหียง จังหวัดชลบุรี

   วัดทุ่งเหียง ตำบลหนองนาง อำเภอพนัสนิคม พัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน มีจิตวิญญาณศาสนทายาท เปรื่องปราดเฉลียวฉลาดด้านคิดบวก มีจิตใจใฝ่เรียนรู้ อยู่ร่วมกันเหมือนครอบครัว รวมตัวกับชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา มุ่งมั่นให้ปัญญากับสังคม
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

   เป็นศูนย์ที่ปลูกฝังคุณธรรมแก่เยาวชน สร้างศาสนิกชนที่ดีแก่พระศาสนา สร้างปัญญาให้กับเยาวชนปลูกฝังสำนึกความเป็นไทย สืบสานศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และ
มีพัฒนาการทุกด้านเต็มตามศักยภาพ ชุมชนให้ความร่วมมือกับ ศพอ.เป็นอย่างดี มีความภาคภูมิใจในผลงานการร่วมคิด ร่วมทำ นำสู่การพัฒนา
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดโพธิ์ บางคล้า

  วัดโพธิ์(บางคล้า)เป็นศพอ.แห่งเดียวในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชน ซึ่งในทุกกิจกรรมของศพอ.วัดโพธิ์บางคล้าจะมีคนในชุมชนทุกวัย ทั้งเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วม ทั้งที่เป็นผู้ปกครองหรือผู้นำชุมชน ต่างก็เข้ามาใช้พื้นที่ ศพอ. ในการรังสรรค์กิจกรรมทางศาสนาทั้งในเทศกาล และนอกเทศกาลอย่างพร้อมเพรียงกัน นับได้ว่า ศพอ.แห่งนี้ เป็นพื้นที่เสริมสร้าง “สังคมคุณธรรม” ที่เป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งจังหวัด
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดมาบตาพุด จังหวัดระยอง

  วัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง เป็นพื้นที่เสริมสร้างคุณธรรม โดยนอกจากจะมีการเรียนการสอนธรรมศึกษาเป็นวิชาหลักแล้ว ยังมีการเรียนวิชาเสริมให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนอย่างอิสระ เช่น วิชาศิลปะ และวิชาภาษาอังกฤษ โดยผู้สอนเป็นครูจิตอาสา รวมทั้งศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้กลับมาสอนรุ่นน้อง ๆ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีศพอ.เป็นศูนย์กลางของการรวมพลังแห่งความดี โดยเฉพาะมีพระสงฆ์ที่เรียกว่า “พระธรรมวิทยากร” ในพื้นที่ที่ผ่านการถวายความรู้จากกรมการศาสนาเข้ามาเป็นแกนนำจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในศพอ.แห่งนี้อย่างต่อเนื่อง
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดโขดหิน จังหวัดระยอง
 
   วัดโขดหิน ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
เป็นศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยความร่วมมือของบวร.(บ้าน วัด โรงเรียน) น้อมนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ชุมชน อบต. ภาคเอกชน เครือข่ายเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมของเด็ก เยาวชนและประชาชน อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น