The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ที่นี่"..สถานี ศพอ.

 
1.รายการ ที่นี่...สถานี ศพอ. ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดนาคปรก จังหวัดกรุงเทพฯ 

(เวอร์ชั่น 5 นาที )  [คลิกที่นี่] 
(เวอร์ชั่น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
2.รายการ ที่นี่...สถานี ศพอ. ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

( เวอร์ชั้น 5 นาที )
  [คลิกที่นี่]
( เวอร์ชั้น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
3.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี
 
(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
[คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที ) [คลิกที่นี่]
  4.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดจันเสน จังหวัดนครสรรค์

(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
 [คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
5.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดเทพประดิษฐาราม จังหวัดชุมพร

(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
[คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที ) [คลิกที่นี่]