The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เอกสารDownload ๒๕๖๓

แนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                               ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 enlightenedแนวทางการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทะศาสนาวันอาทิตย์สาน
    สัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก
 
      Download
enlightenedแนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศพอ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
     Download
 
 

                         enlightenedการจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๑enlightened
 
บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณ (๑๙ จังหวัด) Download 
เรียน วัฒนธรรมจังหวัด  Download เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด  Download
 enlightenedรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์           ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (๑๙ จังหวัด) 


                       
                        enlightened
การจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๒enlightened


บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนงบประมาณ ( ๕๗ จัวหวัด) Download 
เรียน วัฒนธรรมจังหวัด Download   เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด  Download
enlightenedรายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์       ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (๕๗ จังหวัด)  Download