The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"ศพอ.ร่วมใจฯ สู้ภัยโควิด-19"

                                                    E-BOOK
                     คำแนะนำในการควบคุมโรค ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่
 
                                                 

    คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนาสถาน
(วัด โบสถ์ มัสยิต ศาสเจ้า และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอื่นๆ)
ในสถาการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

   Dowload

แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค-19
    Dowload

 บัญชีจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๒๕๖๓
                                                     ๗๖ จังหวัด 
                                      ร่วมใจ ร่วมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิค19

 

เรียน วัฒนธรรมจังหวัด Dowload เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด Dowload


รวม ข้อคิด คำคม โควิด-19
“ไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-19)
รักษาให้หายได้เมื่อรู้ว่าติดเชื้อ
จิกที่ติดความโลภอยู่
ก็รักษาให้หายได้เมื่อรู้จักพอ”

พระครูสีลวิมลรัตน์


“รู้เท่าทันเหตุการณ์
ป้องกันโควิดได้”

พระปลัดสิทธิพงษ์ โสภณจิตฺโต“ในสถานการณ์โควิด
ชีวิตต้องเดินไปข้างหน้า
ช้าบ้าง เร็วบ้าง
ขอเพียงดีกว่าเดิม
ไม่จำเป็นต้องดีกว่าใคร”

ผอ.ศูนย์ศพอ.โรงเรียนคันนายาว“มีสติ ไม่ประมาท การ์ดห้ามตก
ลดโอกาสระบาดโควิด - 19 รอบใหม่
มีศีล มีธรรม มีสุขภาพดีแน่นอน”

พระมหาอภิวรรณ อภิวณฺโณ


ยอมรับ ปรับตัว จิตสะอาด
ระรึกรู้ สู้โควิด

พระครูธรรมธรไพรรัชช์ สิริจนฺโท
"COVID - 19 ทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จำไม่เหมือนเดิม
เรามีชีวิตที่ประกอบด้วย สติ - ปัญญา - ความเพียร
แล้วชีวิตดีขึ้นและดีที่สุดแบบชีวิตที่จะเป็นไปได้"

พระกิตติโสภณวิเทศ

"รู้หลบ รู้หลีก รู้แท้
เราจะไม่แย่เพราะโควิด 19
มีระเบียบ มีวินัย มีสติ
มีทางออกแน่นอน"

พระเกรียงไกร อัตถกาโม

"ขอให้คนไทยทุกคน
พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง
ก้าวข้ามโรคเวรทั้งหลาย
มีโควิด 19 เป็นต้น
จงอยู่ร่มเย็นเป็นสุข
ตลอดกาลนานเทอญ ฯ"


พระเทพรัตนนายก

"ในช่วงที่มีโควิด จงใช้ชีวิตแบบมีสติ
ไม่ควรประมาท เว้นระยะห่างทางสังคม
เราก็จะผ่านภาวะวิกฤติโควิดนี้ไปได้"


พระครูโสภณประชากิจ

"ตั้งสติ ใช้ชีวิตไม่ประมาทพลาดพลั้ง
รวมพลังช่วยหยุดยั้ง
โควิด ๒๐๑๙"


พระไมตรี ทนฺตกาโย


"คาถากันโควิด
ช่วยผ่านพ้นวิกฤติในยามนี้
จงใช้ชีวิตอย่างมี สติ"


พระครูกิตติธรรมวิสุทธิ์


"เครื่องมือในการอยู่กับโควิด
คือการใช้จ่ายอย่างประหยัด"


พระครูพิลมลกิจจานุวัตร


"จงมีสติ ระงับความฟุ้งซ่าน
เพื่อเสริมสร้าง ภูมิต้านทาง โรคโควิด 19"


พระครูภัทรสีลวัตร


"ความรัก ความสามัคคี
เป็นพลังความดี ที่จะทำให้ผ่านพ้นวิกฤติ
สร้างความรัก สร้างความสามัคคี
ด้วยการป้องกันและปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันโควิด ๑๙ ไปด้วยกัน"


พระครูสมุห์ณรงค์เดช โชติปัญโญ