The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ทรงคุณค่า (2562-2564)

ศพอ.ทรงคุณค่าแก่การไปศึกษาและเรียนรู้ ๒๕๖๔

[E-Book]รวม ๓๐ศพอ.ทรงคุณค่าแก่การไปศึกษา
และเรียนรู้ ๒๕๖๔

>>>  คลิ๊ก ศพอ.ทรงคุณค่าแก่การไปศึกษาและเรียนรู้ ๒๕๖๓
 ศพอ.ทรงคุณค่าแก่การไปและเรียนรู้ ๒๕๖๒


๑๐ ศพอ.ทรงคุณค่าแก่การไปศึกษาและเรียนรู้

๑. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร
 
๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดอัมพวัน ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 
๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดสวนร่มบารมี  ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
๔. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังตะคร้อ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
 
๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจำปา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
๖. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
๗. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดจันเสน  ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
 
๘. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
 
๙. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

๑๐. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดเทพประดิษฐาราม

๑. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร

ศพอ.วัดนาคปรก เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้พระพุทธศาสนาควบคู่
กับศิลปวัฒนธรรมไทยโดยความร่วมมือของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) อย่างเข้มแข็ง โดยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือ การแสดง
โปงลาง การแสดงดนตรีไทย ซึ่งเป็นวิชาเสริมสำหรับผู้เรียน ในศูนย์มีความร่วมมือของผู้ปกครอง และชุมชนรอบข้าง รวมทั้งผู้เรียนมาจากหลากหลายพื้นที่เป็นความหลากหลายที่งดงามด้วยกัลยาณมิตรแห่งธรรม ท่ามกลางชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร
 

๒. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี 

ศพอ.วัดอัมพวัน เป็นศูนย์ฯที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่คนในชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยใช้กุศโลบาย
นำการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น คือ วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายมอญบางขันหมาก
แห่งลุ่มน้ำลพบุรี ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน มาเป็นแกนกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เปิดพื้นที่
วัดให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้วิชาทางพระพุทธศาสนา และร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีการบูรณาการ
ภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมในโอกาสสำคัญต่างๆ นับได้ว่าศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งนี้เป็นเพชรเม็ดงาม
อยู่คู่กับชุมชนชาวลพบุรีที่ทำงานส่งเสริมงานด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง

๓. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดสวนร่มบารมี

ศพอ. วัดสวนร่มบารมี เป็นศูนย์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาการปฎิบัติธรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริม คุณธรรมอย่างรอบด้าน  เช่น ค่ายคุณธรรม อบรมบรรยายธรรม
จิตอาสา รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะสงเคราะห์  จิตอาสา ส่งเสริมอาชีพ  การศึกษาสงเคราะห์
จิตอาสา ส่งเสริมอาชีพ  การศึกษสงเคราะห์ เป็นการส่งเสริมความเข้มแข็ง ให้สถาบันหลักของชาติ
เกิดความเข้มแข็งอย่างแท้จริง 

๔. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดวังตะคร้อ

ศพอ.วัดวังตะคร้อ เป็นโครงการปลูกสมุนไพรเพื่อการศึกษามีพืชสมุนไพรกว่า ๖๐๐ ชนิด ใช้เป็นที่ศึกษา
ดูงานของชมรมแพทย์แผนไทยสวรรคโลกนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบส่งโรงพยาบาลสวรรคโลกกรมอนามัย
จำหน่ายที่ตลาดใหม่ของอำเภอบ้านด่านลานหอย รวมทั้งเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) เปิดให้
บุคคลที่สนใจทั่วไปได้เข้าไปศึกษาดูงาน
 

๕. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดจำปา

ศพอ. วัดจำปา เป็นศูนย์เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็ง เน้นการเรียนรู้ คู่วัฒนธรรม น้อมนำพระราชดำรัส "การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ" ของ
ในหลวงรัฐกาลที่ ๙ สู่การปฏิบัติ เป็นการสามัคคีของภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐในพื้นที่ และประชาชนในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง
รวมพลังสร้างศพอ.ให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมของชุมชน ด้วยความภาคภูมิใจของคนในท้องถิ่น

๖. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดแม่ฮ้อยเงิน

ศพอ.วัดแม่ฮ้อยเงิน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งเสริมด้านการสร้างภูมิคุ้มกันในด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนและประชาชน ในชุมชน
อย่างเข้มแข็ง มาโดยตลอด
อีกทั้งสืบสานงานด้านศาสนสงเคราะห์โดยการตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนด้านสมุนไพรไทย
จัดโครงการบริจาคโลงศพแก่ผู้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง
ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเป็นการเกื้อกูลและแบ่งปันน้ำใจ

๗. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดจันเสน

ศพอ.วัดจันเสน เกิดจากความร่วมมือของเจ้าอาวาสวัดจันเสน ผู้นำท้องถิน
และสถานศึกษาในพืนทีตำบลจันเสนมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุด เข้ามาศึกษาหาความรู้
ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ
ในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุขและยังยืน

๘. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดวังตะกู

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  เป็นศูนย์ที่
มีความเข้มแข็ง ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนอย่างแท้จริง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้มีความเจริญงอกงามด้านคุณธรรม จริยธรรม ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์

๙. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดไชยชุมพลชนะสงคราม

ศพอ.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นศูนย์เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของภาคคณะสงฆ์ ชุมชน ผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ในท้องถิ่น ร่วมมือกัน
โดยมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น คือเป็นที่ตั้งของ "ตลาดไทย ตลาดธรรม"
ซึ่งเป็นตลาดต้องชม ที่นำมาซึ่งศูนย์รวม
แห่งศีลธรรมของคนในชุมชน ผู้เรียนมาเรียนพระพุทธศาสนา
ผสมผสานกับวิถีชีวิตแห่งวัฒนธรรมเกิดความภาคภูมิใจด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เข้มแข็ง

๑๐. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) วัดเทพประดิษฐาราม

ศพอ.วัดเทพประดิษฐาราม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  มีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เป็นเลิศด้านวิชาการก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง โดยใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม