The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

"การจัดตั้งศพอ ตามระเบียบกรมการศาสนา พ.ศ.2562"

 
การจัดตั้ง ศพอ. พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯปี ๒๕๖๒
1.วัดศรีอุดมพร                     2.วัดไผ่ทองสุทธาราม   
3.วัดนิวาสสถาน 3.วัดป่าซางงาม    
5.วัดสระกัญญาราช 6.วัดหนองตาแสง   
7.วัดสว่างอารมณ์ 8.วัดหนองขาม   
9.วัดผาแดง 10.วัดเกาะมะไฟ
11.วัดมาบไผ่ 12.วัดโพธิยาราม
13.วัดม่วงเจริญราษฎร์ 14.วัดหนองมะค่า
15.วัดป่าคัมภีรญาณานุสรณ์ 16.วัดกุดฆ้องชัยวนาราม
17.วัดศรีมณีวัน 18.วัดท่าเมือง   
19.วัดสุวรรณวารีหนองแวง 20.วัดป่าคำยิ่งหมีพนาไพร   
21.วัดใหม่เจริญสุข 22.วัดหนองบง   
23.วัดวารีกุฎาราม 24.วัดศรีรัตนาราม   
25.วัดโพธิ์สูง 26.วัดสุวรรณาราม   
27.วัดหนองมะค่า 28.วัดป่าหวาย
29.วัดนางนวล 30.วัดกลางกุดสิมคุ้มใหม่
31.วัดสุคันธาวาส 32.วัดหนองเหล็ก
33.วัดบ้านแกงเลี้ยว 34.วัดโพนแพงรัตนสังฆาราม
35.วัดอมรินทราราม 36.วัดสว่างโสภณ
37.วัดสว่างหนองกา 38.วัดหนองคู
39.วัดบ้านหนองแวง 40.วัดนิมิตราษฎร์บำรุง
41.วัดควนนิยมราษฏร์รังสฤษฏ์ 42.วัดยางคำ
43.วัดบ้านม่วง 44.วัดโนนยิ่งสันต์
45.วัดป่าสามัคคีธรรม

 
การจัดตั้ง ศพอ. พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯปี ๒๕๖๒
1.วัดใหม่สามัคคีธรรม 2.วัดหนองป่าก่อ
3.วัดทุ่งนาคำ 4.ว่าป่าแดงผ่านศึก
5.วัดป่าลันน้อย 6.วัดต้นปล้อง
7.วัดป่าสามัคคีธรรม 8.วัดดาวเรือง
9.วัดชัยภูมิพิทักษ์ 10.วัดศิริมังคลาราม
11.วัดโคกมนพัฒนาราม 12.วัดป่าเรไร
13.วัดป่าชัยมงคล 14.วัดมณีโคตร
15.วัดสะอาดศิลป์หนองปะโอ 16.วัดเหนือหนองแวงดง
17.วัดเหนือคำมันปลา 18.วัดสังวรวราราม
19.วัดบูรพาคำมะโฮ 20.วัดจอมศรีประทุมทอง
21.วัดป่าแสงอรุณเทพนิมิต 22.วัดป่าห่องเตย
27.วัดลาดไทรสุวรรณาราม 28.วัดวาปีรัตนาราม