The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

แนวทางการดำเนินงาน สานสัมพันธ์วิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก

 
1.โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                         ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓               

 
2.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทศาสนาวันอาทิตย์                                      สานสัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก  


3.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    
รวมใจ สืบสาน วิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก                              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           4.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19                                              ปีงบประมาณ ๒๕๖๓