The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

ศพอ.สานสัมพันธ์ นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วัฒนธรรมโลก

 
1.โครงการอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์                   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   NEW          

 
2.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทศาสนาวันอาทิตย์                                      สานสัมพันธ์นำวิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก  


3.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์    
รวมใจ สืบสาน วิถีวัฒนธรรมไทย สู่วิถีวัฒนธรรมโลก                              ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓           4.โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ร่วมใจรวมพลังบวรไทย สู้ภัยโควิด-19                                              ปีงบประมาณ ๒๕๖๓