The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

เอกสารดาวน์โหลด


              New  ศาสนพิธีและมารยาทไทยNew คำแนะนำอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนา
           (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาสเจ้า )  และสถานที่ประกอบพิธีกรรม
           ทางศาสนาอื่นๆในสถานการณ์การระบาดของโรคติด                         เชื้อ ไวรัส   โคโรนา 2019 ( Covid - 19 )
 


New แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒฒนธรรมไทย ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินรนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

             

               New ระเบียบกรมศาสนา
 ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                           พ.ศ.๒๕๖๒enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในกรุงเทพมหานคร 
1.แบบคำขอจดทะเบียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ใน กรุงเทพมหานคร

2. แบบ ศพอ.2  (แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา)                 

3.แบบ ศพอ.3  (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                   

4. แบบ ศพอ.5  (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ศึกษา    พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 

5.แบบฟอร์มแผนพัฒนา ศพอ.Download เอกสาร                                          


enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในจังหวัดอื่น 
 
1.แบบคำขอจดทะเบียนในจังหวัดอื่น แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2.แบบ ศพอ.1 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

3.แบบ ศพอ.2 แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท  ชั้นเอก 

4.แบบ ศพอ.3 (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)         

5.แบบ ศพอ.4 (แบบสรุปข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                                                                   


6.แบบ ศพอ.5 (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม                     
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                                                     


7.แบบ มฐ.1                                                                                   


8.แบบ มฐ.2                                                                                      

9.แบบรายงานภาคคณะสงฆ์                                                                 

10.แบบฟอร์มพัฒนา ศพอ.                                                                 11.ตัวอย่างการรายผลแบบ มฐ.2