The Centre of Buddhist  Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

Dowload ๒๕๖๓


              New  ศาสนพิธีและมารยาทไทยNew คำแนะนำอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนา
           (วัด โบสถ์ มัสยิด ศาสเจ้า )  และสถานที่ประกอบพิธีกรรม
           ทางศาสนาอื่นๆในสถานการณ์การระบาดของโรคติด                         เชื้อ ไวรัส   โคโรนา 2019 ( Covid - 19 )
 


New แนวทางการดำเนินงาน โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒฒนธรรมไทย ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินรนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

             

               New ระเบียบกรมศาสนา
 ว่าด้วยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
                           พ.ศ.๒๕๖๒enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในกรุงเทพมหานคร 
1.แบบคำขอจดทะเบียน ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ใน กรุงเทพมหานคร

2. แบบ ศพอ.2  (แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา)                 

3.แบบ ศพอ.3  (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                   

4. แบบ ศพอ.5  (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์ศึกษา    พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
 

5.แบบฟอร์มแผนพัฒนา ศพอ.Download เอกสาร                                          


enlightened "แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ "  :ในจังหวัดอื่น 
 
1.แบบคำขอจดทะเบียนในจังหวัดอื่น แบบคำขอจดทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

2.แบบ ศพอ.1 แบบรายงานการจัดสรรเงินอุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

3.แบบ ศพอ.2 แบบรายงานจำนวนผู้เรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษา ชั้นตรี ชั้นโท  ชั้นเอก 

4.แบบ ศพอ.3 (แบบรายงานข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)         

5.แบบ ศพอ.4 (แบบสรุปข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                                                                   


6.แบบ ศพอ.5 (รายชื่อผู้เรียน/ผู้สอน/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม                     
ในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)                                                     


7.แบบ มฐ.1                                                                                   


8.แบบ มฐ.2                                                                                      

9.แบบรายงานภาคคณะสงฆ์                                                                 

10.แบบฟอร์มพัฒนา ศพอ.                                                                 11.ตัวอย่างการรายผลแบบ มฐ.2                                                                   


enlightenedการจัดตั้ง ศพอ. ตามระเบียบฯปี ๒๕๖๒

1.จังหวัดหนองคาย                                                                                 

2.จังหวัดปราจีนบุรี                                                                                                    

3.จังหวัดเชียงราย                                                                                        

4.จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                           

5.จังหวัดขอนแก่น                                                                                          

6.กรุงเทพมหานครฯ เขตบางซื่อ                                                                      

7.จังหวัดบุรีรัมย์ วัดชุมพร