The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

สื่อประชาสัมพันธ์ศพอ.

นานาทัศนะผู้เกี่ยวข้องกับศพอ.


ศพอ. คืออะไร

- รู้จัก ศพอ. ภายใน ๕ นาที [คลิก]
- ศพอ.คืออะไร ? [คลิก]


"ที่นี่"..สถานี ศพอ.
 
1.รายการ ที่นี่...สถานี ศพอ. ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดนาคปรก จังหวัดกรุงเทพฯ 

(เวอร์ชั่น 5 นาที )  [คลิกที่นี่] 
(เวอร์ชั่น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
2.รายการ ที่นี่...สถานี ศพอ. ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดวังตะกู จังหวัดนครปฐม

( เวอร์ชั้น 5 นาที )
  [คลิกที่นี่]
( เวอร์ชั้น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
3.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดอัมพวัน จังหวัดลพบุรี
 
(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
[คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที ) [คลิกที่นี่]
  4.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดจันเสน จังหวัดนครสรรค์

(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
 [คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที )  [คลิกที่นี่]
5.รายการที่นี่...สถานี ศพอ.ศูนย์เรียนรู้คู่คุณธรรม
วัดเทพประดิษฐาราม จังหวัดชุมพร

(เวอร์ชั่น 5 นาที ) 
[คลิกที่นี่]
(เวอร์ชั่น 3 นาที ) [คลิกที่นี่]