The Centre of Buddhist Study on thursday
รวม
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday
The Centre of Buddhist Study on sunday

The Centre of Buddhist Study on sunday

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรมการศาสนา

เมนูหลัก

รวมภาพกิจกรรม

หนองบัวลำภู เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ ได้ดำเนินการเปิดสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วัดศิริชัยเจริญ ร่วมกับ โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร วัดทุ่งสว่าง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ใช้สถานที่โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา วัดใหม่ศรีมงคล ร่วมกับโรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์

 คลิกชมภาพ
ศพอ.วัดอัมพวัน ร่วมกับ รร.อัมพวันศึกษา จัดอบรมก่อนสอบธรรมศึกษา

 คลิกชมภาพ
จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายราเมศ ลิ่มสกุล วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรม กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ดำเนิการจัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จังหวัดอำนาจเจริญ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙(Covid 19) ณ ศพอ.วัดสำราญนิเวศ(พระอารามหลวง) ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

 คลิกชมภาพ