xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

ข้อมูลพื้นฐาน

 
                                                       
 

ข้อ 

ประเด็นการ   ตรวจ       

ตำแหน่งข้อมูล

O1

โครงสร้างของหน่วยงาน 


โครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการ กรมการศาสนา

O2

ข้อมูลผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหาร กรมการศาสนา

O3

อำนาจหน้าที่


อำนาจหน้าที่ สำนัก กองต่างๆ

O4

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน


แผนงานและยุทธศาสตร์กรมการศาสนา

O5

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน


ข้อมูลติดต่อกรมการศาสนา

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง