xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

การให้บริการ

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O14

มาตรฐานการให้บริการ

1.คู่มือการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ

2.คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

3.คู่มือการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด

4.คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติผู้รับบริการการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางผู้เผยเเพร่ศาสนาชาวต่างชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

สรุปผลการสำรวจของความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

O17

E-Service

1.http://e-service.dra.go.th/home.php
2.http://e-service.dra.go.th/search.php
ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนาเป็นศูนย์รวมข้อมูลของศาสนามีการให้บริการค้นหาสถานที่ปฏิบัติธรรม ค้นหากฎหมายที่เกี่ยวกับศาสนา เป็นต้น