xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี