xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

(แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต)

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 (ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต)

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ 

- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2563