xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

ITA

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2563

- ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน

- แนวทางปฏิบัติในการให้ความเห็น

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

(ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต)

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


ข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ 

- ประจำปีงบประมาณ 2561
- ประจำปีงบประมาณ 2562
- ประจำปีงบประมาณ 2563