xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"