xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O42

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

1.คำสั่งกรมการศาสนา แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมการศาสนาคำสั่งกรมการศาสนา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนาและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

2.คำสั่งกรมการศาสนา เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมการศาสนาและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

O43

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม


ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

O44

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

O45

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต- คำสั่งกรมการศาสนา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของกรมศาสนา

- คำสั่งกรมการศาสนา เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของกรมศาสนา

- มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O46

มาตรการป้องกันการรับสินบน


- ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๑

O47

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม


คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

O48

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง แนวทางตรวจสอบและลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา