xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกรมการศาสนา

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ประเด็นการตรวจ

ตำแหน่งข้อมูล

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


ช่องทางการติดต่อกับกรมการศาสนาในการรับฟังความคิดเห็น                                                                                                                                                                                                                                       

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1. วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมสัมมนาสร้างเครือข่ายศาสนพิธีกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น๒ โดยมีผู้แทนจากองค์กรเครือข่ายกรมการศาสนาเข้าร่วมประชุม
http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-1-4824.html


2. วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม
http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-4-4736.html

3.วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนประจำศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม กรมการศาสนา ชั้น2
http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-5-4714.html


4.วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกิตติ
พันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานการประชุม ครั้งพิเศษ 2562 กรมศาสนาร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสน่แห่งประเทศไทย หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมลำดับที่ 2/2561 โดยมีคณะกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมขั้น 2 กรมการศาสนา
http://www.dra.go.th/th/cmsdetail-10-10-5-4715.html