xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

ITA

การประเมิน ITA ปี 2563

ตารางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O1 โครงสร้าง Download
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Download
   - ติดต่อกรม Download
O3 อำนาจหน้าที่ Download
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
   - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O5 ข้อมูลติดต่อ Download
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ Download
   - คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา Download
   - กฎระเบียบ/ข้อบังคับ                                                         Download

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์                                             
   - ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
   - ข่าวกรมการศาสนา Download
   - ข่าวโครงการกรมการศาสนา Download
   - ข่าวประกาศ                                                                    Download

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O8  Q&A  
   - คำถามที่พบบ่อย Download
   - คำถามจากทางบ้าน Download
O9 Social Network  
   - เว็บไซต์ กรมการศาสนา Download
   - Facebook  กรมการศาสนา Download
   - Twitter  กรมการศาสนา Download
   - Youtube  กรมการศาสนา Download
   - Tiktok  กรมการศาสนา                                                      Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน


ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม ปี 2563 Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - ผลการเบิกจ่ายกรมการศาสนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Download
   - ผลการดำเนินงานกรมการศาสนา รอบ 6 เดือน
   ประจำปีงบประมาณ 2563
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 Download
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 Download

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                            Download

การให้บริการ

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
   - คู่มือการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทาง
    ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ
Download
   - คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Download
   - คู่มือการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
    และจริยธรรมประจำมัสยิด
Download
   - คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา Download
O15  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
O17 E-Service  
   - ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา Download
   - บริการค้นหาศาสนสถาน Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
    ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - ผลการเบิกจ่ายกรมการการศาสนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Download
   - ผลการดำเนินงานกรมการศาสนา รอบ 6 เดือน
   ประจำปีงบประมาณ 2563
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม
   2563
Download
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   -  สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562                                Download

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Download
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Download
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   -  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   การปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
   ของกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐
Download
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง แนวทางตรวจสอบและลดการใช้
   ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
Download
   - ข้อบังคับกรมการศาสนา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
   ข้าราชการกรมการศาสนา พ.ศ.2552
Download
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   - การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯ Download
   - แผนการดำเนินการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
   รอบที่ 5
Download
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
Download
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
Download
   - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการศาสนา Download
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                               Download
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Download

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                  Download
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                      Download
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   - ข่าวกรมการศาสนา Download
   - ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา Download
   - No Gift policy Download

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                    Download
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                              Download
    - แผนบริหารความเสี่ยง กรมการศาสนา Download
   - กำหนดมาตรการและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ
    สำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ 
Download
   - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาต
   ตามคู่มือสำหรับประชาชน
Download
   - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563 Download
   - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง กรมการศาสนา Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                  Download

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Download
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
Download
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   - แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน Download
   - รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
 
   - การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
   การส่งเสริมคุณธรรมฯ
Download
   - สถิติทะเบียนจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม Download
   - สถิติการขอจัดตั้งทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Download