xxxxxxxxxxxxxxxxx

ITA

ITA

การประเมิน ITA ปี 2564

ตารางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 

ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O1 โครงสร้าง Download
O2 ข้อมูลผู้บริหาร Download
   - ติดต่อกรม Download
O3 อำนาจหน้าที่ Download
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
   - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O5 ข้อมูลติดต่อ Download
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
   - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ Download
   - คำสั่ง/ประกาศ กรมการศาสนา Download
   - กฎระเบียบ/ข้อบังคับ                                                         Download

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์                                             
   - ข่าวประชาสัมพันธ์ Download
   - ข่าวกรมการศาสนา Download
   - ข่าวโครงการกรมการศาสนา Download
   - ข่าวประกาศ                                                                    Download

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O8 Q&A  
   - คำถามที่พบบ่อย Download
   - คำถามจากทางบ้าน Download
O9 Social Network  
   - เว็บไซต์ กรมการศาสนา Download
   - Facebook  กรมการศาสนา Download
   - Twitter  กรมการศาสนา Download
   - Youtube  กรมการศาสนา Download
   - Tiktok  กรมการศาสนา                                                      Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงาน


ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O10 แผนดำเนินงานประจำปี  
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/ กิจกรรม ปี 2563 Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - ผลการเบิกจ่ายกรมการศาสนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Download
   - ผลการดำเนินงานกรมการศาสนา รอบ 6 เดือน
   ประจำปีงบประมาณ 2563
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 Download
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   - ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2562 Download

การปฏิบัติงาน

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   Download
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  
   - คู่มือการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทาง
    ผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ
Download
   - คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Download
   - คู่มือการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม
    และจริยธรรมประจำมัสยิด
Download
   - คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา Download
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ Download
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Download
O17 E-Service  
   - ศูนย์ข้อมูลกลางด้านศาสนา Download
   - บริการค้นหาศาสนสถาน Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   - แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) Download
   - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 Download
   - แผนปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม ปี 2563 Download
   - อนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 Download
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน  
   - รายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
    ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1-2
Download
   - ผลการเบิกจ่ายกรมการการศาสนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 Download
   - ผลการดำเนินงานกรมการศาสนา รอบ 6 เดือน
   ประจำปีงบประมาณ 2563
Download
   - สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2562 - กรกฎาคม
   2563
Download
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
   -  สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2562                                Download

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ Download
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Download
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                
   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Download
   - สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   -  ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง นโนบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
   การปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
   ของกรมการศาสนา พ.ศ. ๒๕๖๐
Download
   - ระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Download
   - ประกาศกรมการศาสนา เรื่อง แนวทางตรวจสอบและลดการใช้
   ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา
Download
   - ข้อบังคับกรมการศาสนา ว่าด้วยจรรยาบรรณ
   ข้าราชการกรมการศาสนา พ.ศ.2552
Download
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
   - การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ฯ Download
   - แผนการดำเนินการจัดทำคำขอกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
   รอบที่ 5
Download
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
   จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
Download
   - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
   ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
Download
   - ประกาศ อ.ก.พ. กรมการศาสนา Download
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบ


ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต                               Download
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต Download
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี Download

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น                                                  Download
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download
   - ข่าวสารการประชุม ศน. Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 6 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร                                                      Download
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  
   - ข่าวกรมการศาสนา Download
   - ข่าวสารโครงการกรมการศาสนา Download
   - No Gift policy Download

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี                                    Download
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต                              Download
    - แผนบริหารความเสี่ยง กรมการศาสนา Download
   - กำหนดมาตรการและการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือ
    สำหรับประชาชนของเจ้าหน้าที่ 
Download
   - การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานการอนุมัติอนุญาต
   ตามคู่มือสำหรับประชาชน
Download
   - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563 Download
   - แบบรายงานการประเมินความเสี่ยง กรมการศาสนา Download

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                  Download

แผนป้องกันการทุจริต

 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี Download
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน
Download
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี  
   - แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน Download
   - รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                Download

ตัวชี้วัดย่อยที่ 7 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


 
ข้อ ข้อมูล แหล่งข้อมูล
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
 
   - การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
   การส่งเสริมคุณธรรมฯ
Download
   - สถิติทะเบียนจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลาม Download
   - สถิติการขอจัดตั้งทะเบียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ Download