xxxxxxxxxxxxxxxxx

Intention

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมการศาสนา

เกี่ยวกับเรา


นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
………………………………………………………………………….
                  

       เพื่อให้การบริหารราชการของกรมการศาสนาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๖
การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย รวมทั้งนโยบายรัฐบาลข้อที่ ๑๐
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
       กรมการศาสนา จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ต่อบุคลากรกรมการศาสนาและประชาชนทั่วไป ให้มีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของกรมการศาสนาตามหลักคุณธรรมจริยธรรม และมีธรรมาภิบาล ดังต่อไปนี้
       ๑. นโยบายด้านความโปร่งใส
           ๑.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามภารกิจหลักและการจัดซื้อจัดจ้าง
           ๑.๒ ตรวจสอบผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
          ๑.๓ เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและจัดทำแผนงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและติดตาม
การดำเนินงานของหน่วยงาน
           ๑.๔ จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบ และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนรับทราบ
       ๒. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด
           ๒.๑ ประกาศเจตจำนงในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างมีคุณภาพและธรรมาภิบาล
           ๒.๒ ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ พร้อมให้บริการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ต่อสังคม รวมทั้งมุ่งผลสำเร็จของงานตามภารกิจหลักมากกว่าเรื่องส่วนตัว
           ๒.๓ รับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ
       ๓. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
           ๓.๑ ดำเนินงานโดยปราศจากการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริต
        ๓.๒ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานของบุคลากร เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ ทั้งการรับสินบน การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์และการทุจริตเชิงนโยบาย
       ๔. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
           ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานเป็นองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
           ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน รวมทั้งสร้างทัศนคติให้บุคลากรจะไม่ทนต่อการทุจริตในหน่วยงาน
           ๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งยกย่องบุคลากรที่มีพฤติกรรมการทำงานที่ดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ให้เป็นต้นแบบในหน่วยงานและเป็นแบบอย่างถ่ายทอดสู่บุคลากรรุ่นต่อๆ ไป
           ๔.๔ ร่วมกันใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ หรือของใช้ในหน่วยงานอย่างคุ้มค่า
       ๕. นโยบายด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
           ๕.๑ ดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานและไม่เลือกปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการตามเวลาที่กำหนด
           ๕.๒ มุ่งเน้นการใช้จ่ายงบประมาณตามความจำเป็นอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์มากที่สุด
           ๕.๓ บริหารทรัพยากรบุคคลและมอบหมายงานในหน้าที่อย่างเป็นธรรม
           ๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจให้มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน
       ๖. นโยบายด้านการสื่อสารในหน่วยงาน
           เน้นรูปแบบการสื่อสารทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์ ประกาศ หรือการประชุม รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมีวิธีการที่ง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เพื่อถ่ายทอดนโยบายด้านที่ ๑ – ๕ ให้บุคลากรกรมการศาสนาตระหนักและให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส