ค่ายคุณธรรม

Moral camp

ค่ายคุณธรรม

ประวัติความเป็นมา

 
 
                     กรมการศาสนา เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนทุกกลุ่ม เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซึ่งเป็นกลุ่มพิเศษเหล่านี้ ที่จะต้องเติบโตเป็นความหวังในอนาคตของประเทศชาติ จึงประสานความร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีบทบาทภารกิจในการแก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้ ได้เติบโตเป็นพลเมืองดีและสร้างความมั่นคงให้กับสังคมประเทศชาติโดยไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จึงได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมตามโครงการศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชน ได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนากายและพัฒนาจิตอย่างมีเหตุมีผล สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ตลอดจนเสริมสร้างกระบวนการปรับวิธีคิดและการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมได้อย่างเหมาะสม และเป็นคนดีของสังคมไทยสืบไป
 
                    กรมการศาสนาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
                    ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ จัดค่ายคุณธรรมเป็นครั้งแรก ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในการจัดค่ายคุณธรรม โดยมีพระธรรมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้ให้การอบรมตามหลักสูตรค่ายคุณธรรม
                    ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมการศาสนาร่วมกับวัดสระเกศ และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เริ่มขยายการจัดค่ายคุณธรรมเป็น ๒ ค่าย ดังนี้
                                 - ค่ายที่ ๑ กลุ่มเยาวชนชาย ๑๘๒ คน ณ ค่ายพุทธบุตรอารยาภิวัทธน์ จังหวัดสุพรรณบุรี
                                 - ค่ายที่ ๒ กลุ่มเยาวชนหญิง ๖๔ คน ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าบางปะกง ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
                    ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขยายการจัดค่ายคุณธรรมในส่วนกลาง ๓ ค่าย และขยายไปจัดในส่วนภูมิภาค ๑ ค่าย โดยมีศาลชลบุรี ระยอง จันทบุรี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี นำเยาวชนเข้าร่วม จังหวัดละ ๒๕ คน รวม ๑๒๕ คน
                    ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดค่ายคุณธรรมในส่วนกลาง ๓ ค่าย และจัดค่ายคุณธรรมในส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ ค่ายได้แก่
                                 - ค่ายที่ ๑ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีเยาวชนจากศาลฯนครราชสีมาและศาลฯสระบุรี เข้าร่วม ๒๐๐ คน
                                 - ค่ายที่ ๒ จัดค่ายคุณธรรม ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเยาวชนจากศาลฯ เชียงใหม่และศาลฯลำาพูน เข้าร่วม จำนวน ๔๐๐ คน
                    ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมการศาสนา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิด เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ณห้องประชุมกรมการศาสนาโดยเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานและกำหนดให้มีการจัดค่ายคุณธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดที่ ่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
จากศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร หลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน
                                 - จัดสัมมนาพระธรรมวิทยากรเครือข่ายกรมการศาสนา ๓๐๐ รูปเพื่อรองรับการจัดค่ายคุณธรรมทั่วประเทศ
                                 - อบรมพระธรรมวิทยากรใหม่ จำนวน ๒๒๕ รูป แนะนำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมเพื่อให้พระธรรมวิทยากรใช้เป็นแนวทางการอบรมและจัดค่ายคุณธรรม
                                 - จัดค่ายคุณธรรมร่วมกับศาลฯ ๑๘ จังหวัดภาคเหนือ ณ เชียงใหม่
                                 - จัดค่ายคุณธรรมสำหรับกลุ่มเสี่ยง ๒ ค่ายตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา โดยให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ โดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันของกระทรวงกรม และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมการศาสนา จัดกิจกรรมแก่นักศึกษาหลักสูตรเข้มข้นร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันร่วมกับเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขต   อุเทนถวาย
                     ปีที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๕ จัดค่ายคุณธรรมนำร่องทั่วประเทศ ๑๐ จังหวัดทั่วประเทศ โดยร่วมกับศาลเยาวชนฯ ๙ ภาค
                                 - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการจัดค่ายคุณธรรม โดยมีหัวหน้าพระธรรมวิทยากรแต่ภาคและผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศเข้าร่วม
                     ปีที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่รับเข้าร่วมโครงการฯ และพระธรรมวิทยากรที่ได้รับการถวายความรู้ จากกรมการศาสนา กำหนดจัดค่ายคุณธรรมหลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ ค่าย ทั่วประเทศ ดังนี้ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี อุบลราชธานี สกลนคร เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา
                                 - จัดค่ายศูนย์เรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ณ วัดโรงธรรมสามัคคี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๐๐ คน
                                 - จัดค่ายคุณธรรมนำน้องพบพระพบธรรม๑๒๐คน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ อำเภอปากเกล็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๒๐ คน
                     ปีที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๗  กรมการศาสนา ได้จัดค่ายคุณธรรมฯ ให้ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๘ ค่าย มูลนิธิรักษ์เยาวชน จำนวน ๘ ค่าย และขยายการจัดค่ายคุณธรรมฯ ในส่วนภูมิภาค ๔๗ จังหวัด
                     ปีที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่วมมือกันจัดค่ายคุณธรรมของกรมการศาสนา และมูลนิธิรักษ์เยาวชนจัดค่ายคุณธรรม ๘ ค่ายและในส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๗ จังหวัด