ค่ายคุณธรรม

Moral camp

ค่ายคุณธรรม

จากใจผู้ใหญ่ใจดี


ค่ายคุณธรรมที่ยิ่งกว่า
            หากได้ยินคำว่า “ค่ายคุณธรรม” ท่านทั้งหลายคงนึกภาพไปว่าเด็กๆ มาเข้าวัด สวดมนต์นั่งสมาธิ ฟังพระท่านบรรยาย แล้วคืนสุดท้ายพระท่านก็บรรยายเรื่องพระคุณแม่ เด็กๆก็ร้องไห้เสร็จแล้วนานวันไปก็กลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่ค่ายคุณธรรม ที่กรมการศาสนา ร่วมมือกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดขึ้นนี้เป็นค่ายที่ยิ่งกว่า ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด โดยได้ผสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม รวมพลังทั้งบ้านวัดและราชการ ร่วมกันขยายพื้นที่สีขาวในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กเยาวชนและผู้ปกครองค่ายคุณธรรมนี้ อาจไม่ใช่ที่สุดแต่เป็นค่ายที่พอ ทุกท่านคงปรารถนาให้เด็กเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ไม่ต้องเป็นคนดีที่สุด ขอให้เป็นคนดีก็พอ ไม่ต้องเป็นคนรู้ดีที่สุด ขอให้เป็นคนรู้ดีรู้ชั่วก็พอ ไม่ต้องเป็นคนมีสามารถที่สุด ขอให้เป็นคนมีความสามารถก็พอ และเราทั้งหลายเชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะเป็นคนดีได้ ตามลักษณะของ
“คนดี” ในทางพระพุทธศาสนา ดังบทพระบาลีที่ว่า
“โย เวกตญฺญู กตเวที ธีโร กลฺยาณมิตฺโต ทฬฺหภตฺติ จ โหติ
ทุกฺขิตสฺสสกฺกจฺจกโรติ กิจฺจำ ตถาวิธำ สปฺปุริสำ วทนฺติ”
ผู้ใดเป็นธีรชน เป็นคนกตัญญูกตเวที คบหากัลยาณมิตร
มั่นกระทำกิจเพื่อผู้ตกทุกข์ด้วยความจริงใจ คนอย่างนั้นท่านเรียกว่า “คนดี”
             ในนามพระธรรมวิทยากรเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี ซึ่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการอบรมผ่านกระบวนการกิจกรรม ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มีน้ำใจอันง่ายงามร่วมส่งเสริมสนับสนุนการขยายพื้นที่สีขาวแก่เยาวชนตลอดมาโสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ขอสรรพมงคลทั้งปวงจงมีแก่ทุกท่าน
 
พระมหาวีรพล วีรญาโณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดีเยาวชน คือ อนาคตของชาติ 
            หากวันนี้เยาวชนได้รับการบ่มเพาะอย่างดี ย่อมมีเยาวชนที่ดีเติบโตขึ้นมาดูแลชาติ พระศาสนาสืบไป ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่างกรมการศาสนาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้ร่วมกันทำมอบของขวัญมอบชีวิตใหม่ให้เยาวชนที หลงผิดได้ตริตรองมองหาทางเพื่อจะเริ่มต้นใหม่ เป็นการเปิดโอกาสให้หันมาทำดีอย่างมีปัญญาเปิดทางสู่พระธรรม นำความสุขมาสู่ชีวิต
            ในการฝึกอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนนั้น วิทยากรได้ใช้กระบวนการอบรมเน้นความกตัญญู ความสำนึกในการทำความชั่วความปรารถนาที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดีกว่า การสร้างอนาคตและมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
            จากเริ่มต้น จนถึงบัดนี้...เก้าปีมาแล้ว เราได้ส่งคืนเยาวชนคนใหม่สู่สังคมนับพัน นี้เป็นบทบาทสำคัญของพระศาสนา เพื่อสังคมที่ดีกระบวนการปฏิบัติจะต้องทำให้เด็กเหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี มีความรู้สึกอยากกลับตัวเป็นคนดี พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นรวมทั้งเปิดใจรับคำอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่และผู้ปกครอง หลังจากที่เด็กได้ร่วมกิจกรรมแล้ว เห็นได้ว่าเด็กรักพ่อแม่และพร้อมสำนึกตนเป็นคนดีเป็นอีกหนึ่ง โครงการที่มุ่งหวังจะคืนคนดีสู่สังคม แม้เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดก็ควรมุ่งแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูให้ตรงตามสาเหตุ เพื่อมิให้เด็กหรือเยาวชนเหล่านั้นกระทำความผิดซ้ำอีก ซึ่งทุกภาคส่วนของสังคมควรตระหนักในการดำเนินแก้ไขให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดสามารถกลับไปอยู่ร่วมได้อย่างปกติสุข
 
พระมหาวิชาญ สุวิชาโน
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศรัทธา...ปาฏิหาริย์
                  การอบรมคุณธรรมจริยธรรม คือ การได้เรียนรู้ชีวิต พัฒนาจิตใจ โดยใช้พุทธิปัญญาการอบรมแต่ละครั้ง ทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพระวิทยากร หรือผู้เข้ารับการอบรม จะมองเห็นข้อดีจากการเปลี่ยนแปลงในชีวิต การได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้น ทุกอย่างเป็นเพียงบทเรียนที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าดี หรือร้าย มันเป็นเครื่องบ่งบอกว่าเราจะประสบความสำเร็จในไม่ช้า สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นดีเสมอ จงอ่อนโยนกับทุกสรรพสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะมาในรูปแบบใด คำพูด การกระทำหรือสิ่งที่มากระทบ จงมองสิ่งเหล่านั้นเป็นโอกาสในการดำรงชีวิตต่อไป การสร้างความรักในคุณงามความดี จะนำไปสู่ความศรัทธาให้หยั่งลึกสู่หัวใจของผู้เข้ารับการอบรมทุกดวงจิต นั้นคือ การปลูกปาฏิหาริย์ให้โลกใบนี้
 
พระสุริยา สุริโย
วัดธาตุน้อย (เจดีย์พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์) จังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าฝ่ายกิจการนิสิต มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
 

จากวันนั้น...ถึงวันนี้ ๙ ปี ค่ายคุณธรรมฯ
                    ค่ายคุณธรรมจริยธรรมเกิดขึ้นจากการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีวัตถุประสงค์จะแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู       เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด โดยใช้มิติทางศาสนาเป็นหลัก จึงได้นำเรื่องไปปรึกษาหารือกับกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาโดยตรง กรมการศาสนาได้เล็งเห็นความสำคัญของอนาคตเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ จึงได้รับเป็นเจ้าภาพดำเนินการดังกล่าว และนี่คือจุดเริ่มต้นค่ายคุณธรรมจริยธรรมในปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ภายใต้การดำเนินการร่วมกันของกรมการศาสนาและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยใช้งบประมาณของกรมการศาสนาเริ่มจาก ๑ ค่าย ในปีแรก เพิ่มเป็น ๒ ค่ายในปีต่อมา มีการประชุมร่วมกันของคณะทำงานทั้งสององค์กรเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อให้เกิดผลดีแก่เป้าหมายให้มากที่สุด
                    กรมการศาสนา ได้เล็งเห็นความสำคัญของค่ายคุณธรรมจริยธรรมว่าควรจะมีหลักสูตรให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน จึงได้จัดให้มีการร่างหลักสูตรโดยประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พระธรรมวิทยากรที่มีประสบการณ์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วังน้อย จังหวัดอยุธยา โดยตั้งคณะผู้จัดทำหลักสูตรประกอบด้วยคณะทำงานของ มจร. ซึ่งมีประธาน รองประธานและพระธรรมวิทยากร รวม ๗ รูป และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ๑๑ คน โดยมีตัวแทน ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ๒ คน ทั้งนี้ ได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาอุดมศึกษา กลุ่มคนทำงาน แ
ละเด็กเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มได้ขยายตัวมากขึ้น หลังจากร่างหลักสูตรเสร็จสิ้นก็ได้มีการจัดอบรมพระธรรมวิทยากรทุกจังหวัด ให้อบรมเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดด้วยด้วยมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ต่อจากนั้นกรมการศาสนา และศาลเยาวชนและครอบครัวกลางก็ได้ ตกลงลงนามความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด ในบูรณาการการทำงานพร้อมกันบนพื้นฐานของอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ได้ร่วมมือกันขยายการจัดค่ายคุณธรรมฯ ออกไป ๙ ภาค ทั่วประเทศ รวมทั้งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็น ๑๑ ค่าย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมในปีต่อมาจนถึงปัจจุบัน ๙ ปี ที่ผ่านมาของค่ายคุณธรรมนับว่าได้สร้างให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ แบบอย่างที่ดีชีวิต มีแรงจูงใจในการทำสิ่งที่ดีงามถูกต้อง มีระเบียบชีวิตและอยู่ร่วมในสังคมได้ดี มีทัศนคติค่านิยมที่ดี มีสติตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง พร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังได้ชี้แนะให้ครอบครัวเลี้ยงดูบุตรหลานให้ถูกต้องเป็นต้นแบบครอบครัวคุณธรรมนำชีวิตให้ดีงามต่อไป
                   นอกจากนี้ค่ายคุณธรรมฯ ยังได้ขยายต่อเนื่องเป็น “กิจกรรมคุณธรรมนำ ชีวิต” ใช้หลักสูตรค่ายคุณธรรมฯ แบบย่อ เป็นหลักในการดำเนินการ
 
ค่ายคุณธรรม นำทาง สร้างความสุข
ไร้เรื่องทุกข์ กังวล หม่นหมองศรี
สร้างเยาวชน เติบโต เป็นคนดี
ครบเก้าปี ที่ช่วยให้ ไทยร่มเย็น
จักมุ่งมั่น ก้าวต่อ ไปข้างหน้า
ด้วยศรัทธา สร้างไทย ไร้ทุกข์เข็ญ
ให้เด็กเติบ โตตาม ที่ควรเป็น
ด้วยมุ่งเน้น หวังให้ ไทยรุ่งเรือง

 
ฉันทนา ดาวราย
รองประธานผู้พิพากษาสมทบฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง