ค่ายคุณธรรม

Moral camp

ค่ายคุณธรรม

รูปแบบกิจกรรมค่ายคุณธรรม


 
กิจกรรมจุดเทียนปัญญา ทำความดี ถวายพ่อหลวง
            เป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมและปลูกฝังสำ นึกรักและเทิดทูนสถาบันชาติ รู้จักและเข้าใจในบทบาทพลเมืองที่ดีของชาติ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรม พร้อมใจปฏิญานตนตั้งตนในความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างความภาคภูมิใจในฐานะพสกนิกรไทยสร้างคุณค่าในชีวิตให้กับตนเอง น้อมนำหลักธรรมเข้าสู่จิตใจ สะท้อนความรู้สึกผิดชอบ เกิดกระบวนการใช้เหตุและผล คำนึกถึงหลักศีลธรรม เกิดคุณธรรมจริยธรรมในใจ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ให้มีสติอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข
 

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ อุ่นไอรักสายใยชีวิต
      กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสายใยรักในครอบครัว สะท้อนมุมมองของปัญหาสังคม โดยมีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในกระบวนการแก้ไขปัญหา โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง นักจิตวิทยา /นักสังคมสงเคราะห์/ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จัดกระบวนการเรียนรู ้ร่วมกันละลายพฤติกรรม เพื่อดึงปัญญาทีซ้อนไว้ในใจออกมาเป็นการบำบัดให้แก่เด็กและผู้ปกครอง ให้คลายทุกข์ เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้ใกล้ชิดและแสดงออกซึ่งความรักความเข้าใจในกันและกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสถาบันครอบครัว เป็นรั้วอย่างดีในการป้องกันปัญหาของประเทศ หากรั้วนี้แข็งแรงด้วยความรักความเข้าใจต่อกันก็จะส่งผลถึงคุณภาพของเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
 

กิจกรรมชีวิตดี มีสติ
            กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นกระบวนการฝึกสมาธิให้มีสติ ผ่านการอบรมจากพระธรรมวิทยากร และวิทยากรจากหลายหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถในแขนงต่างๆ เพื่อให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่ผู้เข้ารับการอบรม สู่การพัฒนาจิตใจ รู้และตระหนักถึงหน้าที่ของผู้ปกครองที่ดี บุตรที่ดีและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ สร้างภูมิคุ้มกัน ในการอยู่ร่วมในสังคมปัจจุบัน ให้ห่างจากการกระทำผิดต่างๆ ใช้สติปัญญาในการประคับประคองชีวิตไม่ให้หลงผิด ลดโอกาสเกิดปัญญาหาในสังคมครอบครัวมีสุข
 

กิจกรรมชีวิตงามยามเช้า ทำบุญตักบาตร รุ่งอรุณสดใส ใจใฝ่ธรรม
            กิจกรรมชีวิตงามยามเช้า ทำบุตรตักบาตรนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสทำบุญตักบาตร  ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม รักษาศีล ตามขนมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม เปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้ทำบุญใกล้ชิด เป็นการตั้งจิตสมาธิ ว่าจะรักษาความดี ประพฤติดี และเป็นคนดี   ละทิ้งความชั่ว ทำจิตให้บริสุทธิ์ เป็นกิจกรรมที่สร้างสมบุญสุขใจ