สวดมนต์

์New Year Prayer

สวดมนต์ข้ามปี

บทเจริญพระพุทธมนต์

- บทสวดเจริญพระพุทธมนต์ [คลิกเพื่อสวดมนต์]
- บทเจริญพระพุทธมนต์ [ คลิกเพื่อรับชมและสวดมนต์ ]