สวดมนต์

์New Year Prayer

สวดมนต์ข้ามปี

กำหนดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ๒๕๖๓