สวดมนต์

์New Year Prayer

สวดมนต์ข้ามปี

รวมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒-๑ มกราคม ๒๕๖๓