ไหว้พระเสริมสิริมงคล

Rattanakosin

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๑๐ รัชกาล


วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลาราม
วัดอรุณราชวราราม  วัดราชโอรสาราม  วัดราชประดิษฐ
สถิตมหาสีมาราม 
วัดเบญจมบพิตร
ดุสิตวนาราม 
วัดบวรนิเวศวิหาร  วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม  วัดสุทัศนเทพวราราม  วัดพระราม ๙
กาญจนาภิเษก
วัดวชิรธรรมสาธิต

             กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ขอเชิญร่วมกิจกรรมไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์
๑๐ รัชกาล 
ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
ถึง ๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
โดยกรมการศาสนา ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศ ขสมก. 
วิ่งตามเส้นทางไหว้พระ ๑๐ วัด
บริการแก่พี่น้องประชาชน
ที่สนใจ 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ได้เข้าวัดไหว้พระ 
ปฏิบัติธรรม เสริมมงคลชีวิต
เป็นการท่องเที่ยว
บนเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา 
เปิดประสบการณ์ชีวิตศึกษาเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์สัมผัสวิถีธรรม
วิถีวัฒนธรรม 
เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ ของครอบครัวปลูกฝังค่านิยม 
ที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

 

[ ไหว้พระ  ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ ์ ๑๐ รัชกาล ] [คลิก]