ไหว้พระเสริมสิริมงคล

Rattanakosin

ไหว้พระ ๑๐ วัด สืบสิริสวัสดิ์รัชกาล

ไหว้พระ ๙ วัด +ฝั่งธนบุรี+

                       กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ตระหนักในคุณค่าและเห็นความสำคัญของการน้ำทุนทางวัฒนธรรม
ในมิติทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาประเทศ    โดยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาบูรณาการ
การทำงานของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคมในการร่วมมือกันสร้างพลังในการทำความดี
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาวที่ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบ
เชิงวัฒนธรรมและศาสนาอันเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่มีอยู่คู่ประเทศไทยนำมาต่อยอดด้วยองค์ความรู้สมัยใหม่ผนวก
กับการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเสริมสร้างสังคมดีเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ในพื้นที่ให้ประชาชนพึ่งตนเองได้บนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำสู่โมเดลพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ ที่จะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนกรมการศาสนา
หวังว่าหนังสือ  “ ไหว้พระ ๙ วัดฝั่งธนบุรี”  เล่มนี้มุ่งหวังเพื่อที่จะแนะนำการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาและ
อำนวยประโยชน์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขในมิติทางศาสนาต่อไป
[คลิกเพื่ออ่าน]