แบน2
รูป
หน่วยเผยแพร่

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา

"การจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ฯ ตามระเบียบปี ๒๕๖๓"

 

  
การจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ฯ ตามระเบียบฯปี ๒๕๖๓
เชียงราย
       1.วัดศรีอุดมพร           
นครปฐม
      1.ไร่ดวงธรรมนำสว่าง
       2.มูลนิธิพุทธจักรษุวิชชาลัย
ชัยภูมิ
       1.วัดใหม่ชัยมงคล        
       2.วัดบุญถนอมพัฒนาราม
       3.วัดบ้านหนองบัวระเหว
       4.วัดเจดีย์
       5.วัดเพชรภูมิสุวรรณ
       6.วัดหนองผักแว่น                    
       7.วัดศรีสนามคงคา
       8.วัดวังทองสามัคคี
       9.วัดบ้านโหล่นสามัคคีธรรม     
      10.วัดศรีธงไชย
      11.วัดวะตะแบก
      12.วัดดาวเรือง
ฉะเชิงเทรา
      1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
       1.โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน      
       2.วัดบวรราษฏ์บำรุง
       3.วัดราษฏร์ศรัทธา
       4.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
       5.โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
       6.พุทธสมาคมจังหวัดชลบุรี
       7.โรงเรียนวัดวรพรตสังฆาวาส
       8.โรงเรียนสิงห์สมุทร
       9.โรงเรียนเกาะสีชัง
ตรัง
       1.โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน 
        2.วัดบวรราษฏ์บำรุง
        3.วัดราษฏร์ศรัทธา
ตาก
       1.วัดดอนแก้ว      
       2.โรงเรียนอนุบาลตาก
       3.วัดราษฎร์เจริญธรรม
       4.วัดโคกพลู
       5.วัดดอนมูลชัย
       6.วัดดอนเจดีย์
       7.วัดเกาะตาเถียร
       8.วัดศรีมณีวัน
       9.วัดเจดีย์โค๊ะ
       10.วัดมงคลนิมิตร
       11.วัดเวฬุวัน
       12.วัดแม่ระวาน
       13.วัดสองแคว
นครนายก
       1.โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 
       2.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
       3.วัดองครักษ์ธรรมปัญญาราม
       4.โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา
       5.โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
       6.โรงเรียนองครักษ์
       7.โรงเรียนนายาวัฒนากร(บ้านนา)
       8.โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
       9.โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
       10.โรงเรียนวัดวังยายฉิม
       11.โรงเรียนวัดคีรีวัน
       12.วัดฝั่งคลอง
สมุทรสงคราม
       1.พุทธสมาคมจังหวัดสมุทรสงคราม
        ในพระสังฆราชูปถัมภ์

       2.โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
สกลนคร
       1.วัดนาเวง (วัดป่าสันติธรรม)
       2.วัดหลุบเลา
       3.วัดโพธิ์ชัย
       4.วัดเขื่อนบุบผาราม
       5.วัดโพนงาม (บูรพาภิรมย์)
ลำพูน
       1.วัดแม่สารป่าขาม 
       2.วัดบ้านหลุก
       3.วัดเจดีย์ขาว
       4.โรงเรียนอนุบาลลำพูน
       5.วัดช้างค้ำ
       6.วัดสะปุ๋งน้อย
       7.วัดพระพุทธบาทตากผ้า
       8.วัดทุ่งม่าน
       9.วัดบ้านโฮ่งหลวง
       10.วัดป่าค่าง
       11.วัดบ้านโฮ่ง
       12.วัดนากลาง
       13.วัดพวงคำ
       14.โรงเรียนบ้านปวงคำ
       15.วัดทาดอยแช่
       16.วัดทาสวนหลวง
       17.วัดทาสบเมย
       18.วัดห้วยห้าง
       19.วัดห้วยไร่
       20.วัดตะเคียนปม
       21.วัดทุ่งเป็ด
กำแพงเพชร
       1.วัดสกลบาตร 
       2.โรงเรียนไผ่โค้งวิทยา
เพชรบุรี
       1.พุทธสมาคมจังหวัดเพชรบุรี 
       2.ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
       จังหวัดเพชรบุรี

       3.มหาวิยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
       4.โรงเรียนบ้านหนองบ้วย
       5.โรงเรียนบ้านท่าโล้
พิษณุโลก
       1.วัดเนินกุ่ม 
       2.พุทธสมาคมจังหวัดพิษณุโลก
       3.วัดกำแพงมณี
บุรีรัมย์
       1.พุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ 
       2.ศูนย์พุทธศาสตร์บุรีรัมย์ วัดกลาง
       3.มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
       4.วัดบุตาเวสน์
       5.วัดหนองกง
       6.วัดอัมพวัน บ้านหินโคน
สิงห์บุรี
          1.โรงเรียนวัดถอนสมอ 
          2.พุทธสมาคมสิงห์บุรี
พระนครศรีอยุธยา
       1.สภาศิลปินส่งเสริม
        พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 
       2.วัดปทุมวัน
       3.วัดอินทาราม
       4.ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชน
        พระนครศรีอยุธยา

       5.ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน
       6.โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ
นครราชสีมา
       1.พุทธสมาคมจังหวัดนครราชสีมา
       2.บริษัท โก บิซิเนส จำกัด
       3.มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
       4.ศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม
        จริยธรรม วัดยองแยง

       5.มูลนิธิปทุมาวิปัสสนาสิกขาลัย 
       6.สำนักศิลปะวัฒนธรรม
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

       7.โรงเรียนบ้านด่านช้าง
       8.โรงเรียนชุมชนบ้านวัด
       9.โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
ร้อยเอ็ด
       1.วัดนาวาภิมุข 
       2.วัดสว่างสระทอง
       3.วัดสว่างทุ่งเกษม
       4.วัดหนองขุ่น
       5.วัดสว่างคารมณ์
       6.วัดบ้านอ้น
อำนาจเจริญ
       1.วัดโพนขาว
       2.โรงเรียนเสนางคนิคม
       3.โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา
ขอนแก่น
       1.วิทยาลัยเทคโนโลยี
       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
       2.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
       3.วัดธาตุ
       4.วัดโฆสิตาราม
       5.วัดสว่างน้ำใส
ปัตตานี
       1.พุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี
แม่ฮ่องสอน
       1.โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์
       2.โรงเรียนบ้านในสอย
       3.โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
       4.โรงเรียนขุมยวมวิทยา
       5.โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม
เชียงใหม่
       1.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
       2.วัดนันทาราม
       3.วัดบวกครกเหนือ
       4.โรงเรียนสันป่าตอง
       (สุวรรณราฏร์วิทยาคาร)

       5.โรงเรียนบ้านไร่
       6.โรงเรียนวัดศรีล้อม
       7.โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ
       8.โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
       9.วัดสันทราย
       10.วัดศรีโสดา
       11.ยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่
       12.โรงเรียนเพียงหลวง ๑
          (บ้านท่าดอน)
สมุทรปราการ
       1.โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
       2.โรงเรียนวัดบางฝ้าย
       3.โรงเรียนวัดสลุด
       4.วัดหัวคู้
       5.บริษัท เมืองโบราณ จำกัด
กรุงเทพฯ
       1.วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
       2.โรงเรียนอุดมศึกษา
       3.มูลนิธิพุทธานุสรณ์
       4.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       5.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
        พระนคร

       6.วิทยาลัยเทคโนโลยี
        ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

       7.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
        (สยามเทค)

       8.ศูนย์ยวพัฒน์มูลนิธิรัฐบุรุษ
        พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

       9.ศูนย์การแปลคัมภีร์พุทธศาสตร์ไทย-จีน
        (泰華佛典翻譯中心) มูลนิธิพุทธรังษี

       10.โรงเรียนวัดพระเชตุพน
       11.โรงเรียนเผดิมศึกษา
       12.โรงเรียนวัดโพธิ์ (ราษฎร์ผดุงผล)
       14.ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดชัยชนะสงคราม
       15.สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
       16.เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา วิทยาลัยเพาะช่าง
หนองคาย
       1.วัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
       2.โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
       3.โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง
เชียงใหม่
       1.วัดสะอาดเรืองศรี
       2.วัดภูดิน
       3.โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
       4.วัดโคเขตตาราม
       5.วิทยาลัยเกษตร
        และเทคโนโลยีอุดรธานี

       6.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สระบุรี
       1.ยุวพุทธิกสมาคมสระบุรี
       2.วัดดาวเสด็จ
ศรีสะเกษ
       1.วัดสระกำแพงใหญ่ 
       2.วัดประชานิมิต
       3.วัดปรือคัน
       4.วัดบ้านแขว
       5.วัดอาวอย
       6.วัดจำปา
       7.วัดสำโรงเกียรติ
       8.วัดศรีโพนดวน
       9.วัดศรีห้วยทับทัน
       10.วัดบ้านเอก
       11.วัดบ้านเวียง
       12.วัดหนองไผ่
       13.วัดบ้านง้อ
       14.วัดบ้านแกงเลี้ยว
       15.วัดสำโรง
       16.วัดร่องสะอาด
       17.วัดโพธิ์ศรี
       18.วัดโนนดู่
       19.วิทยาลัยอาชีวศึกษา
          จุลมณีศรีสะเกษ

       20.วิทยาลัยเทคนิดกันทรารมย์
       21.โรงเรียนกันทรารมณ์
       22.โรงเรียนโพธิ์ชาติประชาสรรค์
       23.โรงเรียนเทศบาล ๒
          รัชมังคลานุสรณ์

       24.โรงเรียนเทศบาล ๕
          ชุมชนหนองยางหนองม่วง
มหาสารคาม
       1.วัดแสงสว่างบุ่งคล้า 
       2.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
        วิทยาเขตมหาสารคาม

       3.วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
       4.วัดขุนพรหมดำริ
       5.โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
       6.โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
       7.วัดหนองยาง
       8.วัดหนองทุ่ม
       9.วัดหนองแวง
       10.วัดหนองบก
       11.วัดโพธาราม
       12.วัดสระแคน
       13.วัดจำปาศรี
       14.วัดหนองผือ
       15.วัดหนองแก
       16.วัดศาลา
       17.วัดอรัญญิการาม
       18.วัดบ้านค้อ
       19.วัดวังปลาโด
       20.วัดโนนรัง
       21.วัดชัยมงคล (บ้านกู่)
       22.วัดนกเหาะ
       23.โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง
       24.วัดโพธิ์ศรี
อุตรดิตถ์
       1.โรงเรียนพิชัย 
       2.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
        อุตรดิตถ์

       3.โรงเรียนบ้านห้วยคอม
       4.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
       5.โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
       6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
        การศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอน้ำปาด

       7.โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
       8.โรงเรียนบ้านเหล่า
       9.โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
        (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ ๑๖๓)

       10.โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง
       11.โรงเรียนบ้านม่วง
เพชรบูรณ์
       1.โรงเรียนบ้านหนองยาว 
       2.วัดห้วยไผ่
       3.วัดสว่างอารมณ์
       4.วัดโพนชัย
       5.วัดท่ากกแก
       6.วัดศรีสมพร
       7.โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)
       8.วัดจอมแจ้ง
       9.วัดสว่างราษฎร์สามัคคี
หนองบัวลำภู
       1.วัดใหม่ศรีมงคล 
       2.วัดศิลาอาสน์
       3.วัดสุวรรณาราม
       4.วัดศรีแก้ว
       5.โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
       6.วัดมีชัยราษฎร์บำรุง
       7.วัดป่าโคกศรีเรือง
       8.วัดศิริชัยเจริญ
       9.วัดนิคมคณาราม
       10.วัดศิริบุญธรรม
นครสวรรค์
       1.สมาคมยุวพุทธิกสมาคมนครสวรรค์
       2.วัดหนองปลิง
สงขลา
       1.วัดภูเขาหลง 
       2.วัดสามบ่อ
       3.โรงเรียนแจ้งวิทยา
       4.โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
ราชบุรี
       1.พุทธสมาคมจังหวัดราชบุรี
       2.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
       3.วัดถ้ำสิงโตทอง
       4.โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม
       (อมรวิทยาคาร)
กระบี่
       1.วัดแก้วโกรวาราม
       2.วัดเขาต่อ
       3.วัดพรุดินนา
       4.วัดราษฎร์รังสรรค์
อุบลราชธานี
       1.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์
พังงา
       1.วัดปันจันตคาม
       2.โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       3.โรงเรียนอนุบาลพังงา
       4.โรงเรียนบ้านคอกช้าง
       5.โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
ลำปาง
       1.โรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอด
        และคนพิการลำปาง

       2.วัดบ้านกวาง
       3.วัดหลวงสบปราบ
ระยอง
       1.วัดมาบข่า
       2.วัดหนองสนม
       3.วัดตาขัน
       4.วัดธงหงษ์
       5.วัดปากแพรก
       6.วัดบ้านฉาง
ระนอง
       1.วัดสุวรรณคีรีวิหาร
       2.วัดวารีบรรพต
       3.วัดตโปทาราม
       4.วัดตรอกปรือ
บึงกาฬ
       1.วิทยาลัยเทคนิคเซกา
ชุมพร
       1.วัดดอนยาง
       2.วัดเนินทอง
       3.วัดศรีสุเทพ
       4.วัดพรุใหญ่
       5.วัดเขาเจดีย์
       6.พุทธสมาคมจังหวัดชุมพร
       7.วัดบ้านโหมง
       8.วัดโสมสิริวัฒนาราม
       9.วัดเทพประดิษฐาราม
       10.วัดมุจลินทาราม
       11.วัดมาบอำมฤติ
กาฬสินธุ์
       1.โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
       2.โรงเรียนเมยราษฎร์พัฒนา
ภูเก็ต
       1.วัดอนุภาษกฤษฏาราม (วัดเก็ตโฮ่)