งานจัดตั้งและรับรองวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้ง

วัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้การกำหนดแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยลักษณ ฐานะ ของวัดบาทหลวงโรมันคาธอลิกในกรุงสยาม ตามกฎหมาย เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้อง
กับกาลปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

๑. กำหนดให้มี “คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ผู้แทนสำนัก
ข่าวกรองแห่งชาติ และผู้แทนกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของคณะกรรมการ จำนวน
ไม่เกินสามคน อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมการศาสนาจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมการศาสนาจำนวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้

๒. กำหนดให้กรมการศาสนาทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ รับผิดชอบในงานธุรการของคณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

           ๓. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกของพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดเอกสารประกอบคำขอที่ใช้ประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยให้มิซซังยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยในระหว่างที่ยังไม่สามารถดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ยื่นคำขอ ณ กรมการศาสนา

          ๔. กำหนดขั้นตอน และระยะเวลาการเสนอคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก โดยในกรณีที่คำขอและเอกสารประกอบคำขอถูกต้องครบถ้วนให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายใน 60 วันนับแต่วันที่รับคำขอครบถ้วน

          ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดตั้งวัดคาทอลิก ให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อพิจารณา หากรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีมืมติเห็นชอบให้จัดตั้งวัดคาทอลิกแล้ว ให้รัฐมนตรีประกาศการจัดตั้งวัดคาทอลิกในราชกิจจานุเบกษา

          ๕. กำหนดให้กรมการศาสนาจัดทำทะเบียนวัดคาทอลิก ซึ่งแสดงถึงข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง และจำนวนวัดคาทอลิก จำนวนเนื้อที่ที่ดินที่ได้มาใหม่และที่ได้โอนไปซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปีที่ล่วงมาแล้ว รวมทั้งข้อมูลอื่นอันจำเป็นแก่การอุปถัมภ์และคุ้มครอง จัดส่งให้กระทรวงมหาดไทย ในวันที่ ๑ มกราคม ของทุกปี

          ๖. กำหนดสาระสำคัญเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิกว่า ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ เมื่อปรากฏว่ามีวัดคาทอลิกอยู่ในวันก่อนที่ระเบียบฯ ใช้บังคับ และมิซซังโดยความเห็นชอบของสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยยื่นคำขอให้รับรองวัดคาทอลิกนั้น พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งวัด ที่ดินที่ตั้งวัด รายชื่อบาทหลวงซึ่งจะไปประกอบศาสนกิจประจำ ณ วัดคาทอลิกนั้น พร้อมข้อมูลอื่นที่จำเป็นเกี่ยวกับการรับรองวัดคาทอลิก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และ
ให้คณะกรรมการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมความเห็นประกอบไปยังรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับรองวัดคาทอลิกต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม ระเบียบฯ จัดตั้งวัดคาทอลิก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก

        ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก
พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้มี คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้แทนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ และผู้แทนกรมที่ดิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่เกินสามคน และ
อธิบดีกรมการศาสนาเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

        ๑. เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิก

        ๒. กำหนดแบบคำขอจัดตั้งวัดคาทอลิกและแบบประกาศจัดตั้งวัดคาทอลิก

        ๓. เชิญผู้แทนหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้จัดส่งเอกสารหรือข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา

        ๔. แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบ

        ๕. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรีมอบหมายขั้นตอนการยื่นคำขอและการพิจารณารับรองวัดคาทอลิก