กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กรมการศาสนา


กรมการศาสนา เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจการดำเนินงานด้านศาสนา
โดยได้ทำนุบำรุงส่งเสริม และให้ความอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาต่างๆ ที่ทางราชการรับรอง  ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ ระหว่างศาสนิกชนของ
ทุกศาสนา รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้คนไทยนำหลักธรรมของศาสนามาปรับใช้
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

         (๑) ทำนุบำรุง ส่งเสริมเพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

         (๒) เสริมสร้างศีลธรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
         (๓) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกิจการฮัจย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
         (๔) ส่งเสริม ดูแล รักษา และทำนุบำรุงศาสนสถาน และศาสนวัตถุ
         (๕) ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทางราชการรับรอง และสนับสนุนการดำเนินการขององค์การศาสนา
         (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย