ข่าวสารกรมการศาสนา

ประวัติวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางศาสนา


วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ปีไหนมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันเพ็ญเดือน 7
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวัน ประสูตร ตรัสรู้
และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน
คือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ต่างปีกัน)

วันวิสาขบูชา

วิสาขบูชา ย่อมาจาก "วิสาขปุรณมีบูชา" แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ

พุทธประวัติเหตุการณ์ที่เกิดในวันวิสาขบูชา

พระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าพระเจ้าสุทโธทนะศากยราชา ทรงพระครรภ์ได้ 10 เดือน
ก็มีความประสงค์อยากจะ กลับไปประสูติพระราชบุตรที่บ้านเกิดของพระองค์ยังเมืองเทวทหะแต่ระหว่าง
ทางเกิดเจ็บพระครรภ์ ผู้ตามเสด็จจึงจัดที่พักใต้ร่มไม้ สาละถวาย พระนางสิริมหามายาจึงประสูติโอรส ณ ใต้ร่มไม้สาละ โดยที่พระหัตถ์จับกิ่งสาละประทับยืน เมื่อประสูตรแล้ว พระโอรสเดินได้ 7 ก้าว
ก็มีดอกบัวมารองรับพระบาทไว้

เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อทรงเมื่ออายุได้ 35 พรรษา ก็ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา หลังจากผนวชได้ 6 ปี โดยปัจจุบันสถานที่นั้นเรียกว่า พุทธคยา และหลังจากตรัสรู้แล้วทรงประกาศพระพุทธศาสนาขึ้น ทรงเผยแพร่หลักธรรมคำสอนไปในที่ต่างๆ ทั่วชมพูทวีปเป็นเวลา 45 ปี พระพุทธศาสนาได้ขยายและเผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวาง จนเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน ทั้ง 3 เหตุการณ์นับว่ามีความสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนา และเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งเพราะเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นในวันเดียวกัน แต่ห่างกันหลายสิบปี ไม่เพียงเท่านั้น วันวิสาขบูชายังถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติคือ "วันสำคัญของโลก" ( Vesak Day )

กิจกรรมในวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธเราให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และไม่แต่เพียงคนไทยเท่านั้น
ชาวพุทธทั่วโลกก็ให้ความสำคัญกับวันนี้ เพราะเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหลักธรรม
คำสอนต่างๆ ที่ท่านได้เคยสอนไว้ พุทธศาสนิกชนจะพร้อมใจกันเข้า วันทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน
ถวายสังฑทาน และฟังเทศ เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิต ในวันนี้หลายๆ คนถือเป็นวันดีได้ถือศีล
เข้าวัดปฏิบัติธรรมสร้างบารมีให้กับตัวเอง และเป็นการสะสมผลบุญให้กับชีวิตตนเองด้วย
ปัจจุบันคนเราเข้าวัดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันรุ่น เพราะมีการจัดกิจกรรม เป็นแรงจูงใจให้คนเข้าวัดมากขึ้น
เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมา ได้ทราบเหตุผลว่าการเข้าวัดทำบุญมีประโยชน์กับเราอย่างไร
ทำไมผู้ใหญ่หรือคนรุ่นเก่าๆ ถึงชักชวนให้เราเข้าวัดกัน เมื่อเรารู้เหตุผลและได้ลองสัมผัสกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวัดแล้ว
ครั้งต่อไปเด็กๆ ก็อยากจะเข้ามาวัดเอง